Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn, vì quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, vì sự phát triển bền vững của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Danh mục
Văn bản pháp luật
Luật Công Đoàn
Luật Lao Động
Luật Dân Sự
Luật An toàn, vệ sinh lao động
Luật Bảo hiểm Xã hội
Các bộ Luật khác
Weblink
Audio Congdoanca
Quảng cáo
triển khai ừng dụng Bluezone và khai báo y tế trực tuyến trong phòng, chống dịch
chương trình phúc lợi cho doàn viên công đoàn
hướng dẫn số 1133/BYT-MT ngày 09/3/2020 của Bộ y tế về phòng chống dịch bệnh
Thống kê truy cập
13.509.470
 
Tư tưởng Hồ Chí Minh về nguyên tắc tập trung dân chủ & việc phát huy dân chủ trong tổ chức Đảng, các cơ quan, đơn vị
(06-10-2019)

Hồ Chí Minh là người sáng lập và lãnh đạo Đảng ta. Trong công tác xây dựng đảng, Người đặc biệt coi trọng nguyên tắc tập trung dân chủ và gọi đó là nguyên tắc tổ chức của Đảng, là nguyên tắc cơ bản nhất để xây dựng Đảng Cộng sản thành một tổ chức chiến đấu chặt chẽ, vừa phát huy sức mạnh của mỗi cá nhân, vừa phát huy sức mạnh của tập thể phấn đấu cho mục tiêu, lý tưởng cách mạng đã đề ra.


Trong suốt quá trình sáng lập và lãnh đạo Đảng CSVN, Hồ Chí Minh luôn quan tâm, chăm lo công tác xây dựng đảng và đặc biệt coi trọng nguyên tắc tập trung dân chủ. Hồ Chí Minh gọi tập trung dân chủ là nguyên tắc cơ bản nhất để xây dựng tổ chức chặt chẽ, vừa phát huy sức mạnh của mỗi cá nhân, vừa phát huy sức mạnh của tập thể phấn đấu cho mục tiêu đã đề ra.Trong Tác phẩm Dân vận năm 1947, Người viết: "Nước ta là nước dân chủ. Bao nhiêu lợi ích đều vì dân. Bao nhiêu quyền hạn đều của dân, quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân". Nói rõ về điều này, Người đặc biệt nhấn mạnh: “Tập thể lãnh đạo là dân chủ. Cá nhân phụ trách là tập trung”. Lời tuy giản dị, không chỉ cụ thể mà lại rất sâu sắc và rõ ý. Từ luận điểm này, Hồ Chí Minh đã chỉ ra rằng tập trung và dân chủ tuy là hai mặt của một vấn đề nhưng không tách rời nhau mà luôn đan xen, bổ sung cho nhau. Dân chủ là điều kiện, tiền đề của tập trung; còn tập trung là cơ sở bảo đảm cho dân chủ được thực hiện và phát huy. Dân chủ càng phát triển thì tập trung càng vững chắc, sức mạnh của Đảng, của tổ chức ngày càng được khẳng định. Tập trung mà không có dân chủ là tập trung nửa vời, độc đoán, chuyên quyền; Nhưng dân chủ không phải theo kiểu tùy tiện, phân tán, vô tổ chức, dân chủ hình thức. Những kiểu dân chủ như thế là rất nguy hại, làm suy giảm năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của mỗi tổ chức đảng. Dân chủ trong Đảng, trong tổ chức có được phát huy hay không phụ thuộc rất lớn vào trách nhiệm của tất cả cán bộ đảng viên, quần chúng. Nơi nào đảng viên, quần chúng được tự do bày tỏ chính kiến của mình về các vấn đề trong sinh hoạt đảng, trong hoạt động của tổ chức, xã hội nhưng không trái chủ trương của Đảng, không vi phạm quy định của pháp luật thì nơi đó đã vận dụng tốt nguyên tắc cơ bản của dân chủ, phát huy tinh thần dân chủ và góp phần thống nhất chủ trương trong lãnh đạo, chỉ đạo; xây dựng nghị quyết, chương trình, kế hoạch sát với thực tiễn cuộc sống; là cách thức thực hiện nhiệm vụ một cách có hiệu quả.

Dân chủ là để nghe ý kiến của nhiều người, để biết được ý chí của số đông trước những vấn đề được đặt ra nhưng dân chủ không đi đến tập trung sẽ tạo nên một mớ hỗn độn không lối ra thế nên dân chủ gắn liền với tập trung là quan trọng. Hồ Chí Minh khẳng định: “Tập thể lãnh đạo là dân chủ. Cá nhân phụ trách là tập trung. Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách tức là dân chủ tập trung”. Theo Hồ Chí Minh, một người dù tài giỏi đến mấy cũng không thể nào thấy hết mọi mặt của một vấn đề, càng không thể thấy hết được mọi việc, hiểu hết được các vấn đề. Vì vậy, để lãnh đạo được sát, đúng cần phải có sự tham gia ý kiến của nhiều người. Nhiều người thì nhiều kiến thức, người thấy mặt này, người thấy mặt kia, do đó hiểu được toàn diện, mọi vấn đề. Khi tập thể đã bàn bạc kĩ lưỡng, kế hoạch đã được định rõ thì giao cho một người phụ trách chính. Làm như vậy thì kế hoạch mới được thực hiện đầy đủ, tránh dựa dẫm, chồng chéo nhau, công việc mới đạt kết quả cao. Khi đánh giá công việc mới có cơ sở để biểu dương những người làm giỏi, phê bình những người làm chưa tốt, xác định rõ trách nhiệm của từng cá nhân để có giải pháp khắc phục. “Lãnh đạo mà không tập thể thì sẽ đi đến cái tệ bao biện, độc đoán, chủ quan. Kết quả là hỏng việc. Phụ trách không có cá nhân thì sẽ đi đến tệ bừa bãi, lộn xộn, vô chính phủ. Kết quả cũng là hỏng việc. Tập thể lãnh đạo và cá nhân phụ trách cần phải luôn luôn đi đôi với nhau”.

Về tập trung, Hồ Chí Minh nhấn mạnh trong Đảng phải thống nhất về tư tưởng, tổ chức và hành động. Biểu hiện của tập trung là thiểu số phục tùng đa số, cấp dưới phục tùng cấp trên… Tập trung trên cơ sở phát huy dân chủ chứ không phải tập trung quan liêu, độc đoán, chuyên quyền. Trong Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng, cùng với nguyên tắc tập trung dân chủ, Người còn đề cập tới nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, là biểu hiện của nguyên tắc tập trung dân chủ trên phương diện lãnh đạo, quản lýđược cụ thể hoá bằng những quy định về trách nhiệm của người đứng đầu và cấp phó người đứng đầu trong lãnh chỉ đạo theo thẩm quyền, phân cấp.

Tập trung dân chủ và phát huy tinh thần dân chủ của đảng viên, quần chúng là vấn đề có ý nghĩa sống còn đối với cách mạng. Vì theo Chủ tịch Hồ Chí Minh: Những chính sách và nghị quyết của Đảng đều vì lợi ích của nhân dân. Nếu đảng viên tư tưởng và hành động không nhất trí, thì khác nào một mớ cắt rời, "trống đánh xuôi, kèn thổi ngược” thì không thể lãnh đạo quần chúng, không thể làm cách mạng. Sở dĩ Đảng ta có thể lãnh đạo giai cấp công nhân và toàn dân tiến lên chủ nghĩa xã hội, là vì Đảng ta đã vận dụng nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy tinh thần dân chủ trong tập thể để có quyết sách kịp thời, đúng đắn và lãnh đạo thống nhất từ tư tưởng cho đến hành động “Đảng ta tuy nhiều người, nhưng khi tiến đánh thì chỉ như một người”.

Chi bộ cơ quan LĐLĐ tỉnh nghiên cứu chuyên đề “tập trung dân chủ, phát huy quyền làm chủ của nhân dân”

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy quyền làm chủ của nhân dân không chỉ một vài ngày, không phải bắt đầu từ những câu khẩu hiệu mà phải là việc làm thường xuyên, lâu dài. Mỗi cá nhân hiểu đúng, vận dụng khoa học nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy quyền làm chủ của nhân dân có ý nghĩa vô cùng quan trọng không chỉ đối với đảng viên, tổ chức mà còn có ý nghĩa với tất cả các hoạt động trong xã hội, góp phần xây dựng  tổ chức ngày càng trong sạch, làm cho Đảng ta ngày càng vững mạnh về mọi mặt.

 

 


Các tin khác:
Tư tưởng - Đạo đức - Phong cách Hồ Chí Minh về chăm lo đời sống Nhân dân
Cương lĩnh xây dựng đất nước sau chiến tranh là sợi chỉ đỏ bao trùm và xuyên suốt trong bản Di chúc thiêng liêng của Người.
Trong Di chúc (1969), Hồ Chí Minh đòi hỏi mọi cán bộ, đảng viên “Phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đày tớ thật trung thành của nhân dân”.
Tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân được thể hiện là phải có thái độ đánh giá cao vai trò, vị trí của nhân dân.
Xây dựng phong cách lãnh đạo sâu sát của người đứng đầu theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác kiểm tra, giám sát
70 năm "Tinh thần thi đua ái quốc"
Đảng ủy cơ sở Liên đoàn Lao động tỉnh BR-VT: Triển khai nhiệm vụ công tác Đảng năm 2018
Liên đoàn Lao động tỉnh BR-VT: Triển khai học tập chuyên đề “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức
Đảng ủy cơ sở Liên đoàn Lao động tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Triển khai, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) của Đảng cho cán bộ, đảng viên
 
Tin nhanh
Khai giảng lớp đào tạo nghề cho học viên

Liên đoàn lao động huyện Châu Đức trao tặng học bổng Nguyễn Đức Cảnh năm 2020.

Liên đoàn Lao động tỉnh: Bàn giao nhà Mái ấm Công đoàn cho đoàn có hoàn cảnh khó khăn


Bầu bổ sung Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Xuyên Mộc


Liên đoàn Lao động tỉnh BR-VT: 350 CNVCLĐ tham gia hiến máu tình nguyện đợt 3 năm 2020

Đơn vị trực thuộc
Con Dao Sea Resort
Quy tro von
Văn bản mới
Đề cương tuyên truyền 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Quyết định Về việc ban hành Quy chế khen thưởng của tổ chức Công đoàn

đẩy mạnh triển khai thực hiện năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn và các thỏa thuận hợp tác

Tiếp nhận, xử lý và phản hồi thông tin phản ánh qua Đường dây nóng của lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

thực hiện chủ đề hoạt động "Năm vì lợi ích đoàn viên Công đoàn"

Nghị định của Chính phủ Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng
Quy tro von
Trường TRung cấp nghề kinh tế kỹ thuật Công Đoàn BRVT
Khach san Cong Doan Vung Tau
Con Dao Sea Resort
Phó Bí thư Tỉnh ủy BRVT Nguyễn Hồng Lĩnh, tặng quà cho cháu Nguyễn Ánh
 
thiet ke web thiet ke web hcm thiet ke web vung tau thiet ke web gia vang hoa dat hoa dat son nuoc son nuoc noi that binh sua tre em san xuat moc khoa may ao thun