Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn, vì quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, vì sự phát triển bền vững của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Danh mục
Văn bản pháp luật
Luật Công Đoàn
Luật Lao Động
Luật Dân Sự
Luật An toàn, vệ sinh lao động
Luật Bảo hiểm Xã hội
Các bộ Luật khác
Weblink
Audio Congdoanca
Quảng cáo
triển khai ừng dụng Bluezone và khai báo y tế trực tuyến trong phòng, chống dịch
chương trình phúc lợi cho doàn viên công đoàn
hướng dẫn số 1133/BYT-MT ngày 09/3/2020 của Bộ y tế về phòng chống dịch bệnh
Thống kê truy cập
13.606.637
 
Nhớ lời Bác Hồ đã chỉ dạy: Chính trị là đoàn kết và thanh khiết từ to đến nhỏ
(04-03-2020)

Cách nay 60 mùa xuân, trong phần kết bài nói tại Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: "Đảng ta vĩ đại như biển rộng, như núi cao/Ba mươi năm phấn đấu và thắng lợi biết bao nhiêu tình/Đảng ta là đạo đức, là văn minh".

Nhớ lời Bác Hồ đã chỉ dạy: Chính trị là đoàn kết và thanh khiết từ to đến nhỏ

Để xứng danh và ngang tầm như vậy, là vì Đảng chỉ có một mục tiêu, lý tưởng: Phấn đấu cho lợi quyền của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân. Để hiện thực hóa mục tiêu, lý tưởng đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm chăm lo xây dựng Đảng sao cho Đảng “là đạo đức, là văn minh”, mà ở đó, “đoàn kết và thanh khiết” chính là một trong những chuẩn mực giá trị của Đảng cách mạng. Trước đó, khi bước vào cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp xâm lược, về thăm tỉnh Thanh Hóa ngày 20-2-1947, trong “Bài nói chuyện với các đại biểu thân sĩ trí thức, phú hào tỉnh Thanh Hóa”, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Chính trị là: 1. Đoàn kết. 2. Thanh khiết từ to đến nhỏ”.
Chính trị mà Hồ Chí Minh xây dựng như vậy thấm đượm chủ nghĩa nhân văn, mang giá trị đạo đức và văn hóa của Đảng cầm quyền, hợp xu thế phát triển của dân tộc, thời đại và thuận lòng dân. Ở đó, đoàn kết trở thành hạt nhân của tư tưởng chính trị Hồ Chí Minh, là một chiến lược của Đảng chứ không phải thủ thuật chính trị. Hồ Chí Minh từng chỉ rõ, Đảng ta tuy nhiều người nhưng khi tiến đánh thì chỉ như một người. Do vậy phải luôn luôn đề cao tinh thần đoàn kết nhất trí. Đoàn kết là một truyền thống quý báu của Đảng và của nhân dân ta. Lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam đã chứng tỏ và khẳng định ý nghĩa to lớn của bài học đại đoàn kết. Các anh hùng hào kiệt của dân tộc với lòng yêu nước thương dân và biết phát huy sức mạnh của đại đoàn kết toàn dân tộc, trên dưới một lòng, đã làm nên những chiến công hiển hách, đánh bại kẻ thù xâm lược mạnh hơn gấp nhiều lần, xây dựng giang sơn gấm vóc phú cường.
Từ ngày thành lập đến nay, nhờ đoàn kết chặt chẽ, một lòng một dạ phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, Đảng ta đã tổ chức và lãnh đạo nhân dân đấu tranh giành được những thắng lợi to lớn. Qua các thời kỳ cách mạng, đặc biệt những lúc hiểm nghèo, cách mạng gặp khó khăn, những người cộng sản đã nêu gương sáng về sự đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động. Sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ giữ cương vị lãnh đạo, quản lý là nòng cốt cho việc xây dựng sự đoàn kết, đồng thuận trong nhân dân, toàn xã hội và đoàn kết quốc tế. Đấu tranh để xây dựng và bảo vệ sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng là quy luật vận động, phát triển và trưởng thành của Đảng. Vì thế, Hồ Chí Minh đã chỉ dạy mỗi đảng viên và chi bộ phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng “như giữ gìn con ngươi của mắt mình”. Đoàn kết trong Đảng hướng đến đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết quốc tế là vấn đề chiến lược của cách mạng. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) đã đúc kết bài học lớn của cách mạng Việt Nam: “Không ngừng củng cố, tăng cường đoàn kết: Đoàn kết toàn Đảng, đoàn kết toàn dân, đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế. Đó là truyền thống quý báu và là nguồn sức mạnh to lớn của cách mạng nước ta”.
Cơ sở để xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong Đảng là dựa trên nền tảng tư tưởng của Đảng, đường lối, quan điểm của Đảng và Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước; đoàn kết trên cơ sở mục tiêu, lý tưởng của Đảng; đoàn kết trên cơ sở các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng. Phương cách để xây dựng, gia tăng sức mạnh đoàn kết trong Đảng là đề cao thực hành dân chủ rộng rãi; thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình; ra sức trui rèn đạo đức cách mạng đi đôi với phòng chống chủ nghĩa cá nhân.
Chính trị là đoàn kết và thanh khiết, đòi hỏi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước phải “từ trong quần chúng mà ra và phải trở lại nơi quần chúng”. Đó là một nền chính trị chính tâm và thân dân, với đòi hỏi rất cao ở sự nêu gương về đoàn kết và đạo đức thanh khiết của người cán bộ, đảng viên. Như Bác Hồ đã chỉ dạy: Mỗi “cán bộ phải thực hành chữ liêm trước, để làm kiểu mẫu cho dân” và đồng thời “Cán bộ thi đua thực hành liêm khiết, thì sẽ gây nên tính liêm khiết trong nhân dân”. Người cán bộ, đảng viên phải luôn là một mẫu hình, mực thước của đạo đức cách mạng - đạo đức ấy phải là đạo đức hành động, đạo đức gắn liền với pháp luật, với kỷ luật và kỷ cương. Đó phải là những người có mối liên hệ mật thiết với nhân dân, luôn thấu hiểu và quan tâm đến lợi ích của nhân dân. Như thế, thì dân chúng mới tin cậy và thừa nhận cán bộ, đảng viên đó là người lãnh đạo của họ. Muốn vậy, người cán bộ, đảng viên nói phải đi đôi với làm, đã nói thì phải làm, đã hứa với dân thì phải giữ đúng lời hứa và quyết tâm thực hiện bằng được. “Nếu chính mình tham ô bảo người ta liêm khiết có được không? Không được. Mình trước hết phải siêng năng, trong sạch thì mới bảo người ta trong sạch, siêng năng được”. Vì thế, có lỗi thì chân thành và dũng cảm xin lỗi nhân dân, biết khuyến khích dân góp ý phê bình cán bộ, đảng viên; luôn tự răn, tự sửa mình. Dựa vào dân để xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đó không chỉ là một phương châm chiến lược, một phương lược cầm quyền, mà còn là vấn đề có tính quy luật đối với sự tồn tại, phát triển và trưởng thành của Đảng.
Một Đảng trong sạch, liêm chính không chỉ quan tâm rèn luyện cán bộ, đảng viên của mình luôn thực hành như vậy, mà còn phải có đủ dũng khí và quyết tâm cao, “có gan thừa nhận khuyết điểm” và sửa chữa khuyết điểm, luôn ra sức chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, kết hợp hài hòa giữa “xây” và “chống”: Xây là xây đạo đức cách mạng cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; chống là chống “lên mặt quan cách mạng”, chống chủ nghĩa cá nhân. Cùng với coi trọng giáo dục đạo đức cách mạng, là siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng; đề cao tinh thần thượng tôn pháp luật, nghiêm trị, nghiêm minh với mọi hành vi bất liêm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ: “Pháp luật phải thẳng tay trừng trị những kẻ bất liêm, bất kỳ kẻ ấy ở địa vị nào, làm nghề nghiệp gì”.
Dạy bảo cán bộ, đảng viên phải sao cho nghiêm minh, công tâm, nhưng cũng phải rộng lòng khoan thứ, độ lượng và phải rất nhân văn. Theo Hồ Chí Minh, trong xây dựng Đảng, “cố nhiên cần dùng cách giải thích thuyết phục, cảm hóa, dạy bảo. Song không phải tuyệt nhiên không dùng xử phạt. Lầm lỗi thì có việc to, việc nhỏ. Nếu nhất luật không xử phạt thì sẽ mất cả kỷ luật, thì sẽ mở đường cho bọn cố ý phá hoại. Vì vậy, hoàn toàn không dùng xử phạt là không đúng. Mà chút gì cũng dùng đến xử phạt cũng không đúng”. Cho nên nghiêm khắc nhưng cần phải có một “độ lượng vĩ đại”, để cán bộ sửa chữa được sai lầm, khuyết điểm.
Hành trình lãnh đạo sự nghiệp cách mạng vẻ vang 90 năm qua, với trí tuệ, bản lĩnh, đổi mới, vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, Đảng ta đã chứng tỏ rằng, phẩm chất đạo đức, năng lực trí tuệ, bản lĩnh chính trị và phương thức lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Đảng luôn đấu tranh để tự đổi mới, tự chỉnh đốn, luôn đề cao đoàn kết và thanh khiết, từng bước trưởng thành. Thực hành chính trị đoàn kết và thanh khiết, từ việc nhỏ đến việc lớn theo Tư tưởng Hồ Chí Minh, để Đảng trong sạch, vững mạnh, sức chiến đấu cao, để giành được sự tin yêu của nhân dân, đó cũng chính là một phẩm chất trung tâm cốt lõi và là một phương lược trong văn hóa lãnh đạo, cầm quyền của Đảng.
                                                      Ban Tuyên giáo – Nữ công LĐLĐ tỉnh
                                                        (Trích Báo Thanh Hóa ngày 02/02/2020)

Các tin khác:
Đại hội chi bộ trường TC Kinh tế kỹ thuật Công đoàn BR-VT nhiệm kỳ VI (2020-2022).
Cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ tập trung nghiên cứu học tập chuyên đề 2020
Đại hội Chi bộ cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh BR-VT lần thứ VI nhiệm kỳ 2020 - 2022
Triển khai Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” cho cán bộ CĐ
Tư tưởng Hồ Chí Minh về nguyên tắc tập trung dân chủ & việc phát huy dân chủ trong tổ chức Đảng, các cơ quan, đơn vị
Tư tưởng - Đạo đức - Phong cách Hồ Chí Minh về chăm lo đời sống Nhân dân
Cương lĩnh xây dựng đất nước sau chiến tranh là sợi chỉ đỏ bao trùm và xuyên suốt trong bản Di chúc thiêng liêng của Người.
Trong Di chúc (1969), Hồ Chí Minh đòi hỏi mọi cán bộ, đảng viên “Phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đày tớ thật trung thành của nhân dân”.
Tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân được thể hiện là phải có thái độ đánh giá cao vai trò, vị trí của nhân dân.
Xây dựng phong cách lãnh đạo sâu sát của người đứng đầu theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 
Tin nhanh

Liên đoàn Lao động tỉnh BR-VT: Tuyên truyền dân số kế hoạch hóa gia đình và giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh cho 100 người lao động


Liên đoàn Lao động huyện Xuyên Mộc: Tuyên truyền phòng, chống Tội phạm Ma túy và đảm bảo an ninh mạng trong CNVCLĐ năm 2020


Công ty CP China Steel & Nippon Steel Việt Nam tổ chức tặng đồ dùng học tập và thiết bị cho hai trường học tại huyện Châu Đức


CĐN CÔNG THƯƠNG : Tổ chức Hội thi ẩm thực kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam ( 20/10/1930- 20/10/2020)


Công Đoàn xã Long Mỹ tổ chức họp mặt nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Đơn vị trực thuộc
Con Dao Sea Resort
Quy tro von
Văn bản mới
  Liên đoàn Lao động huyện Xuyên Mộc: Tuyên truyền phòng, chống Tội phạm Ma túy và đảm bảo an ninh mạng trong CNVCLĐ năm 2020

  Liên đoàn Lao động huyện Châu Đức tập huấn hướng dẫn giao kết hợp đồng và trách nhiệm của công đoàn cơ sở

  CĐ ngành Y tế tổ chức tập huấn "Kỹ năng thực hành 5S” cho 80 cán bộ các công đoàn cơ sở

  LĐLĐ huyện Long Điền phối hợp với Hội LHPN huyện tổ chức họp mặt Kỷ niệm 90 năm ngày thành Lập Hội LHPN Việt Nam 20/10/1930-20/10/2020

  Liên đoàn Lao động tỉnh BR-VT: Phát động Cuộc thi sáng tạo Video clip bài tập thể dục giữa giờ trong CNVCLĐ năm 2020.

  Từ 1/11/2020, con công nhân lao động làm việc tại khu công nghiệp đang học tại các cơ sở giáo dục mầm non được hỗ trợ tối thiểu 160.000 đồng/tháng

  Công đoàn cơ sở Trung tâm y tế TP Vũng Tàu tổ chức tập huấn Điều lệ Công đoàn Việt Nam cho cán bộ công đoàn
Quy tro von
Trường TRung cấp nghề kinh tế kỹ thuật Công Đoàn BRVT
Khach san Cong Doan Vung Tau
Con Dao Sea Resort
Phó Bí thư Tỉnh ủy BRVT Nguyễn Hồng Lĩnh, tặng quà cho cháu Nguyễn Ánh
 
thiet ke web thiet ke web hcm thiet ke web vung tau thiet ke web gia vang hoa dat hoa dat son nuoc son nuoc noi that binh sua tre em san xuat moc khoa may ao thun