Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn, vì quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, vì sự phát triển bền vững của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Danh mục
Văn bản pháp luật
Luật Công Đoàn
Luật Lao Động
Luật Dân Sự
Luật An toàn, vệ sinh lao động
Luật Bảo hiểm Xã hội
Các bộ Luật khác
Weblink
Audio Congdoanca
Quảng cáo
Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
triển khai ừng dụng Bluezone và khai báo y tế trực tuyến trong phòng, chống dịch
chương trình phúc lợi cho doàn viên công đoàn
hướng dẫn số 1133/BYT-MT ngày 09/3/2020 của Bộ y tế về phòng chống dịch bệnh
Thống kê truy cập
13.685.393
 
“Sửa đổi lối làm việc” để xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức vừa hồng, vừa chuyên góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh
(12-11-2020)

Tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” được Chủ tịch Hồ Chí Minh viết năm 1947 đã cảnh báo về những bất cập, khuyết điểm và sai lầm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, gây trở ngại cho công cuộc kháng chiến kiến quốc của dân tộc. 73 năm qua, tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” vẫn còn nguyên giá trị bởi tính thời sự, những dự liệu, tiên đoán mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ ra về nguy cơ đối với Đảng cầm quyền. Những quan điểm, chỉ dẫn của Người đã được kế thừa trong xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức vừa “hồng” vừa “chuyên”, trong việc xây dựng lề lối, tác phong, chuẩn mực đạo đức, năng lực làm việc... đồng thời, có tác động to lớn đối với công cuộc đổi mới mạnh mẽ ở nước ta hiện nay.

“Sửa đổi lối làm việc” để xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức vừa hồng, vừa chuyên góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh

Chủ tịch Hồ Chí Minh viết cuốn sách “Sửa đổi lối làm việc”

 “Sửa đổi lối làm việc” theo quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh là sự sửa chữa và đổi mới về các cách làm việc của đội ngũ cán bộ, đảng viên trư­ớc những yêu cầu mới của cách mạng. Nhiệm vụ này không chỉ là sửa đổi lối làm việc cụ thể mà trước hết là sự sửa đổi, đổi mới từ tư tưởng đến tổ chức làm việc, trong đó bao gồm cả lối làm việc, cách làm việc cụ thể của cán bộ, đảng viên và toàn Đảng. Từ đó cần phải có thái độ nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ và đúng sự thật về lề lối, tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng, Nhà nước để tìm ra nguyên nhân làm cho cán bộ, đảng viên có tư tưởng, đạo đức và lề lối làm việc đúng đắn, giúp cho Đảng vững mạnh, hoàn thành nhiệm vụ cách mạng.

Sửa đổi lối làm việc  để xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính nhà nước hiện nay
Thời gian qua, công tác xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đã từng bước đáp ứng yêu cầu. CCHC đã tập trung vào xây dựng một đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất, kỹ năng, nghiệp vụ, có cơ cấu hợp lý trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên cơ sở xác định vị trí việc làm.
Chức danh, tiêu chuẩn của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từng bước được xác định phù hợp hơn. Công tác thi tuyển, thi nâng ngạch đã tập trung vào việc bảo đảm tính khách quan, công bằng. Phương thức tuyển chọn lãnh đạo các cấp được thí điểm đổi mới, bước đầu tạo môi trường cạnh tranh, thu hút người có phẩm chất, năng lực tham gia tuyển chọn, được dư luận ủng hộ. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức đã tập trung vào việc nâng cao kiến thức theo cơ chế quản lý mới và kỹ năng làm việc…
Tuy nhiên, trước yêu cầu và đòi hỏi tất yếu mang tính khách quan của nền hành chính nhà nước nói chung, những vấn đề nảy sinh, hạn chế và bất cập xuất phát từ đội ngũ cán bộ, công chức nói riêng đã và đang làm cản trở, tạo sức ỳ lớn cho nền hành chính nhà nước.
Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức có nơi chưa đồng đều, thậm chí còn yếu, nhất là năng lực phát hiện vấn đề, tham mưu và đề xuất các biện pháp giải quyết. Vẫn còn có những cán bộ, công chức, nhất là những người làm ở các bộ phận giải quyết thủ tục hành chính hoặc các công việc có liên quan đến tổ chức, doanh nghiệp và người dân chưa làm hết trách nhiệm, bổn phận, có lúc, có nơi còn có những hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực.
Một số cán bộ, công chức lời nói và hành động chưa thống nhất, có biểu hiện cửa quyền, xa dân, “nói một đằng, làm một nẻo”, “tư duy nhiệm kỳ”, “cục bộ địa phương, kết bè kết cánh”, “lợi ích nhóm”, “tham ô, tham nhũng”, lợi dụng chức vụ quyền hạn để trục lợi cho bản thân và gia đình, người thân… đã và đang làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước và đánh mất lòng tin của nhân dân.   
Công tác rà soát quy hoạch, thực hiện các khâu như bổ nhiệm, điều động, luân chuyển và tổ chức đánh giá, thanh tra, kiểm tra trong thời gian qua còn bộc lộ nhiều mặt hạn chế, yếu kém, chưa sát tình hình, thiếu đổi mới, từ đó không tạo ra động lực phát triển cho bản thân đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Bộ máy hành chính nhà nước hiện nay tuy đông về số lượng nhưng chất lượng chưa tương xứng, chưa thật sự thu hút, trọng dụng và giữ được người tài, chưa khắc phục được tình trạng vừa thừa, vừa thiếu nhân lực.
Thời gian qua, hướng dẫn quy định về tuyển dụng công chức, thi nâng ngạch, thăng hạng, tiêu chuẩn chức danh công chức, đánh giá đối với cán bộ, công chức, viên chức ban hành còn chậm, thiếu đồng bộ nên khó thực hiện; một số quy định về quản lý cán bộ, công chức, viên chức được ban hành quá lâu không còn phù hợp với thực tế nhưng chưa được thay đổi.
Giải pháp xây dựng tính chuyên nghiệp và phục vụ cho cán bộ, công chức góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh
Thứ nhất, đội ngũ cán bộ, công chức cần phải có ý thức trách nhiệm, xác định rõ nhiệm vụ, luôn nâng cao tri thức để đảm nhận tốt công việc được giao. Khi được giao việc gì, bất kỳ lớn hay nhỏ, khó hay dễ, đều phải thật sự tâm huyết thực hiện đến nơi, đến chốn, tự nguyện, tự giác với tinh thần trách nhiệm cao nhất.
 Ý thức trách nhiệm trong công việc còn phải thể hiện rõ ở sự chủ động nắm vững đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, thực hiện tốt nhiệm vụ của mình. Trong công việc, người cán bộ, công chức cần phải chủ động hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao và chống lại sự quan liêu, đùn đẩy trách nhiệm, lời nói phải đi đôi với việc làm. Không quan liêu, xa rời nhân dân, biết lắng nghe những ý kiến góp ý, phê bình của nhân dân; chấn chỉnh, sửa đổi lề lối thực hiện công việc được giao.
Thứ hai, tích cực rèn luyện và tu dưỡng đạo đức, không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn và bản lĩnh chính trị, xứng đáng là công bộc, là người đầy tớ phục vụ nhân dân, hướng đến xây dựng nền hành chính nhà nước chính quy, hiện đại, trách nhiệm.
Trước những yêu cầu, đòi hỏi của nhiệm vụ giai đoạn cách mạng mới, mỗi cán bộ, công chức phải không ngừng phấn đấu tự học, tự rèn luyện nâng cao kiến thức, trình độ, năng lực chuyên môn nghiệp vụ để góp phần xây dựng bộ máy hành chính nhà nước gọn nhẹ, minh bạch, trong sạch, vì nước, vì nhân dân.
Thứ ba, thực hiện tốt công tác bố trí, sắp xếp và sử dụng cán bộ, công chức. Kiên quyết xử lý nghiêm những hành vi sai trái, vi phạm pháp luật, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, củng cố niềm tin trong nhân dân.
Cần tổ chức triển khai thực hiện tốt cơ chế, chính sách thu hút nhân tài, bắt đầu từ việc tuyển dụng, thi tuyển vào các chức danh lãnh đạo, quản lý đến việc sử dụng, đánh giá và đãi ngộ cán bộ, công chức. Xây dựng kỷ luật công vụ, nâng “lời hứa” và cam kết thực hiện các nhiệm vụ hành chính thành những ràng buộc về mặt đạo đức nghề nghiệp. Chú trọng tới giá trị nghề nghiệp, khuyến khích công chức trở thành chuyên gia chứ không chạy theo chức tước; coi trọng thực tài; xóa bỏ tình trạng chạy theo bằng cấp một cách hình thức; không cứng nhắc về tuổi để tránh lãng phí nguồn nhân lực trong quản lý.
Thứ tư, tiếp tục đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức. Đến năm 2020, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có số lượng, cơ cấu hợp lý, đủ trình độ và năng lực thi hành công vụ, phục vụ nhân dân và phục vụ sự nghiệp phát triển của đất nước; 100% cơ quan hành chính nhà nước có cơ cấu cán bộ, công chức theo vị trí việc làm. Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và Nghị định số 108/2014 NĐ-CP của Chính phủ.
Thứ năm, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức hướng đến mục tiêu đáp ứng yêu cầu về vị trí việc làm và yêu cầu công việc, “làm việc gì học việc ấy”. Tập trung khắc phục những hạn chế, bất cập trong thời gian qua về công tác đào tạo, bồi dưỡng như: chương trình, giáo trình; các hình thức mở lớp; phương pháp đào tạo, bồi dưỡng; đội ngũ giảng viên, báo cáo viên, cơ sở vật chất…
Thứ sáu, tăng cường tính dân chủ trong nền công vụ, đảm bảo có sự tham gia của người dân trong việc giám sát các hoạt động công vụ của cán bộ, công chức; tăng tính minh bạch và giải trình. Đề cao vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu. Thường xuyên làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với toàn bộ hoạt động của các cơ quan nhà nước và đội ngũ cán bộ, công chức. Phát huy vai trò của người dân, doanh nghiệp, các tổ chức trong việc thực hiện các nhiệm vụ CCHC. Quy định rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong quản lý, điều hành và thực thi công vụ, kiên quyết và xử lý kịp thời, nghiêm minh những trường hợp tiêu cực.
                                                                                                    Ban Tuyên giáo – Nữ công
                                                                          (Trich từ nguồn Tạp chí Tổ chức Nhà nước ngày 03/11/2020)

 


Các tin khác:
Lễ Công bố quyết định thành lập Chi bộ Công ty CP Thanh Bình Phú Mỹ.
“THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG, THU HÚT CÔNG NHÂN LAO ĐỘNG THAM GIA TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN TRƯỚC YÊU CẦU HỘI NHẬP.”
CNVCLĐ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu “90 năm Ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và lịch sử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh BR – VT”
Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai sâu rộng đến cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động trong tỉnh về nội dung cuộc thi báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” giai đoạn (201
Thầy Châu Ngọc Long, tấm gương sáng trong học tập và làm theo gương Bác
Đảng bộ cơ sở Liên đoàn Lao động tỉnh BR-VT: Đại hội lần thứ VIII nhiệm kỳ 2020 - 2025
Nhớ lời Bác Hồ đã chỉ dạy: Chính trị là đoàn kết và thanh khiết từ to đến nhỏ
Đại hội chi bộ trường TC Kinh tế kỹ thuật Công đoàn BR-VT nhiệm kỳ VI (2020-2022).
Cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ tập trung nghiên cứu học tập chuyên đề 2020
Đại hội Chi bộ cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh BR-VT lần thứ VI nhiệm kỳ 2020 - 2022
 
Tin nhanh

Tuyên truyền pháp luật lao động và công đoàn cho hơn 100 người lao động tại Công ty TNHH Chất lượng toàn cầu Supperior


Liên đoàn Lao động tỉnh BR-VT: 10 Video clip tham gia vòng thi cấp Tổng Liên đoàn Cuộc thi sáng tạo Video clip bài tập thể dục giữa giờ trong CNVCLĐ năm 2020


Liên đoàn Lao động huyện Châu Đức: Tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát cho Uỷ ban kiểm tra CĐCS


Triển khai Bộ luật lao động năm 2019 tại CĐCS Công ty TNHH Tùng Sơn


Liên đoàn Lao động thị xã Phú Mỹ phối hợp với Bảo hiểm xã hội thị xã tổ chức hội nghị đối thoại với doanh nghiệp, công đoàn và người lao động năm 2020

Đơn vị trực thuộc
Con Dao Sea Resort
Quy tro von
Văn bản mới
  Tuyên truyền pháp luật lao động và công đoàn cho hơn 100 người lao động tại Công ty TNHH Chất lượng toàn cầu Supperior

  Liên đoàn Lao động tỉnh BR-VT: 10 Video clip tham gia vòng thi cấp Tổng Liên đoàn Cuộc thi sáng tạo Video clip bài tập thể dục giữa giờ trong CNVCLĐ năm 2020

  Liên đoàn Lao động huyện Châu Đức: Tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát cho Uỷ ban kiểm tra CĐCS

  Triển khai Bộ luật lao động năm 2019 tại CĐCS Công ty TNHH Tùng Sơn

Mời viết bài đặc san Tuyên giáo Xuân Tân sửu 2021

  Liên đoàn Lao động huyện Đất Đỏ Tổ chức thăm tặng quà cho các cháu là con công nhân lao động khó khăn nhân dịp Tết Trung thu 2020

  “THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG, THU HÚT CÔNG NHÂN LAO ĐỘNG THAM GIA TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN TRƯỚC YÊU CẦU HỘI NHẬP.”
Quy tro von
Trường TRung cấp nghề kinh tế kỹ thuật Công Đoàn BRVT
Khach san Cong Doan Vung Tau
Con Dao Sea Resort
Phó Bí thư Tỉnh ủy BRVT Nguyễn Hồng Lĩnh, tặng quà cho cháu Nguyễn Ánh
 
thiet ke web thiet ke web hcm thiet ke web vung tau thiet ke web gia vang hoa dat hoa dat son nuoc son nuoc noi that binh sua tre em san xuat moc khoa may ao thun
Kem sữa chuaKem sữa chua trân châu