bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn, vì quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, vì sự phát triển bền vững của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tuyên truyền phổ biến Luật Thi đua, khen thưởng

Luật Thi đua khen thưởng (sửa đổi) được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 3 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2024, Luật gồm 08 Chương, 96 điều; với 8 điểm mới đột phá, dự luật được thông qua kỳ vọng tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức thực hiện phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đồng thời, đưa công tác thi đua, khen thưởng đi vào thực chất, thực sự là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

Để Luật Thi đua khen thưởng (sửa đổi) được triển khai thực hiện hiệu quả trong thời gian tới, LĐLĐ tỉnh đề nghị các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở chủ động triển khai tuyên truyền phổ biến Luật Thi đua, khen thưởng đến cán bộ, CNVCLĐ biết và hưởng ứng, nhất là 08 diểm mới mang tính đột phá của Luật Thi đua, khen thưởng.

Tài liệu Luật Thi đua, khen thưởng tham khảo tại địa chỉ: http://www.hdtdkt.bariavungtau.gov.vn/images/companies/hoidongthiduakhenthuong/Van%20ban%20phap%20luat/Luat/luat%2006-2022-qh15.pdf.

Nội dung 8 điểm mới mang tính đột phá của Luật Thi đua, khen thưởng tham khảo tại địa chỉ: https://moha.gov.vn/tin-tuc-su-kien/diem-tin/8-diem-moimang-tinh-dot-pha-cua-luat-thi-dua-khen-thuong-47744.html.

                                                                                  Thu Trang


Bài viết liên quan