bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Chào mừng đại hội công đoàn các cấp, tiến tới đại hội Công đoàn tỉnh Bà Rịa − Vũng Tàu lần thứ VII, đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 − 2028

Tuyên truyền triển khai thực hiện Chỉ thị số 10- CT/TW, ngày 25/9/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng thủy văn đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Ngày 12/9/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 6105/STNMT-TNN, về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 10- CT/TW, ngày 25/9/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng thủy văn đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh yêu cầu, các cấp Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở căn cứ vào tình hình thực tế, bằng hình thức phù hợp của đơn vị tổ chức phổ biến, tuyên truyền nội dung Chỉ thị số 10- CT/TW, ngày 25/9/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng thủy văn đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nhằm giúp cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ và doanh nghiệp hiểu rõ về công tác khí tượng thủy văn. Đề nghị Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đổi mới về phương pháp, hình thức, chú trọng tuyên truyền về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng thủy văn đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

(Nội dung được đăng tải tại website của Sở Tài nguyên và Môi trường, địa chỉ http://sotnmt.baria-vungtau.gov.vn/)

Đoàn Tấn

 


Bài viết liên quan