bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Bà Rịa- Vũng Tàu: Dự kiến chi 123.000.000.000đ hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo quyết định số 08/2022/QĐ-TTg

Thực hiện quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/03/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động Ủy ban nhân dân tỉnh BR-VT ban hành kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 02/6/2022 về triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Cán bộ Công đoàn TP.Vũng Tàu tặng quà người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 tại các khu nhà trọ

Theo đó, UBND tỉnh hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động có quan hệ lao động đang ở thuê, ở trọ và làm việc trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu theo nguyên tắc “Bảo đảm hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không đế lợi dụng, trục lợi chính sách; Không hỗ trợ đối với người lao động không đề nghị được hỗ trợ; Trường hợp người lao động làm việc theo hợp đồng lao động cho nhiều người sử dụng lao động thì được hỗ trợ tại nơi tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc; Mỗi đối tượng chỉ được hỗ trợ 01 lần trong 01 tháng và không quá 03 tháng. Đối tượng và điều kiện hỗ trợ theo quy định tại Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ và Quyết định sổ 08/2022/QĐ“TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể:

Hỗ trợ người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh với điều kiện hỗ trợ: Ở thuê, ở trọ trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 02 năm 2022 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022; Có hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 01 tháng trở lên được giao kết và bắt đầu thực hiện trước ngày 01 tháng 4 năm 2022; Đang tham gia bảo hiểm xã hội bẳt buộc (có tên trong danh sách tham gia bảo hiếm xã hội bắt buộc của cơ quan bảo hiểm xã hội) tại tháng liền kề trước thời điểm doanh nghiệp lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà; Trường hợp người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định tại khoản 4 Điều 2 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một sổ điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiếm xã hội bắt buộc thì phải có tên trong danh sách trả lương của doanh nghiệp của tháng liền kề trước thời điểm doanh nghiệp lập danh sách lao động đề nghị hồ trợ tiền thuê nhà. Mức hỗ trợ là 500.000 đồng/người/tháng; thời gian hỗ trợ tối đa 3 tháng.

Hỗ trợ người lao động quay trở lại thị trường lao động. Đối tượng là người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Điều kiện hỗ trợ: ở thuê, ở trọ trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 4 năm 2022 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022; có hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 01 tháng trở lên được giao kết và thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 4 năm 2022 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022, trừ hợp đồng lao động giao kết tiếp nối của hợp đồng lao động đã giao kết và thực hiện trước đó; Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc (có tên trong danh sách tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của cơ quan bảo hiểm xã hội) tại tháng liền kề trước thời điểm người sử dụng lao động lập danh sách lao động đề nghị hồ trợ tiền thuê nhà. Trường hợp người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định tại khoản 4 Điều 2 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiếm xã hội bắt buộc, người lao động mới tuyến dụng và có giao kết hợp đồng lao động nhưng chưa có tên trong danh sách tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của cơ quan bảo hiếm xã hội thì phải có tên trong danh sách trả lương của người sử dụng lao động của tháng liền kề trước thời điểm người sử dụng lao động lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà. Mức hỗ trợ 1.000.000 đồng/người/tháng và thời gian hỗ trợ tối đa 3 tháng. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2022.

Dự kiến số lượng đối tượng hỗ trợ: Người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp: 58.000 người, hỗ trợ tối đa 03 tháng/người; Người lao động quay trở lại thị trường lao động: 12.000 người, hỗ trợ tối đa 03 tháng/người. Dự toán kinh phí thực hiện do ngân sách địa phương chi hỗ trợ cho 02 nhóm đối tượng trên là 123.000.000.000 đồng.

N.Bảo


Bài viết liên quan