bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Các cấp công đoàn tỉnh BR-VT: Đẩy mạnh công tác truyền thông về bình đẳng giới trong CNVCLĐ

Nhằm triển khai sâu rộng, toàn diện, có hiệu quả các nội dung Quyết định số 1790/QĐ-TTg ngày 23/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình Truyền thông về bình đẳng giới đến năm 2030 và Quyết định số 1214/QĐ-UBND ngày 15/4/2022 của UBND tỉnh BR-VT về quyết định ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình Truyền thông về bình đẳng giới đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh BR-VT. Các cấp công đoàn tỉnh BR-VT đẩy mạnh công tác truyền thông về bình đẳng giới trong CNVCLĐ.

Nữ CNVCLĐ tham gia các chương trình, hoạt động do công đàon tổ chức

 

Theo đó, các cấp công đoàn tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến, cập nhật thông tin pháp luật, chính sách về bình đẳng giới; tạo chuyển biến, nâng cao nhận thức của CNVCLĐ về thực hiện bình đẳng giới, thu hẹp khoảng cách giới, tạo điều kiện, cơ hội để phụ nữ và nam giới tham gia, thụ hưởng bình đẳng trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. Tổ chức các hoạt động lồng ghép về phổ biến cập nhật thông tin pháp luật, chính sách về bình đẳng giới cho CNVCLĐ; triển khai hoạt động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới (15/11-15/12) và các dịp kỷ niệm như ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10; tổ chức các cuộc truyền thông về pháp luật, chính sách, thông tin, kiến thức về bình đẳng giới CNVCLĐ; truyền thông, phổ biến các quy định pháp luật, chính sách, thông tin về bình đẳng giới cho CNVCLĐ như: Công ước quốc tế về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đổi xử đối với phụ nữ (Công ước CEDAW năm 1979); Tuyên bố về xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua năm 1993; Tuyên bố về xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ trong khu vực ASEAN phê chuẩn năm 2004; Kế hoạch hành động khu vực ASEAN về phòng chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em giai đoạn 2016-2025 thông qua năm 2015;  Luật Bình đẳng giới; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; các quy định về bình đẳng giới trong Bộ Luật Lao động, Luật Trẻ em; Luật Phòng chống mua bán người; Nghị định số 48/2009/NĐ-CP ngày 19/5/2009 của Chính phủ Quy định các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới; Nghị định số 125/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ về quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực bình đẳng giới; Chính sách cho lao động nữ; các chính sách an sinh xã hội đối với phụ nữ và trẻ em gái; Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 20/1/2018 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới; Chỉ thị số 08/2020/CT-TTg ngày 04/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về Đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình; Chỉ thị số 06-CT/TW, ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới; Chương trình nghị sự 2030 về phát triến bền vững đến năm 2030 (mục tiêu 5 về bình đẳng giới và trao quyền cho tất cả phụ nữ và trẻ em gái); Quyết định số 2282/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo và quản lý ở các cấp hoạch định chính sách giai đoạn 2021-2030; nội dung và chủ đề của Tháng hành động vì bình đẳng giới hằng năm; Nghi quyết số 11 -NQ/TW của Bô Chính trị (khóa X) về “Công tác phụ nữ thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; Chương trình hành động số 14-CTr/TU của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết sổ 11-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị sổ 41-CT/TU ngày 02/7/2020 của Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đổi với công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bô của phụ nữ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu”; chính sách trong tuyển dụng, đào tạo bồi dưỡng, quy hoạch, luân chuyển, đề bạt, bổ nhiệm đối với cán bộ nữ; tuyên truyền về vai trò, vị thế của phụ nữ trong lĩnh vực chính trị; sự đóng góp tích cực của phụ nữ trong công tác quản lý và hoạch định chính sách; Kết quả thực hiện bình đẳng giới trong các lĩnh vực; những mô hình, cá nhân, tập thể tiêu biểu trong thực hiện bình đẳng giới ở các lĩnh vực; các địa chỉ, dịch vụ hỗ trợ thực hiện bình đẳng giới và bảo vệ phụ nữ, trẻ em.

Ngọc Bảo


Bài viết liên quan