bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Các cấp Công đoàn tỉnh BR-VT: Phối hợp hỗ trợ 3.916 trẻ em mầm non tại các khu công nghiệp với tổng trị giá 3.759.360.000 đồng

Thực hiện Nghị định 105/2022/NĐ-CP ngày 08/9/200 của Chính phủ về chính sách pháp triển giáo dục mầm non ở địa bàn các khu công nghiệp; ngay sau khi có Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND ngày 17/8/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh BR-VT về quy định mức hỗ trợ đối với trẻ em, giáo viên, cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở nơi có khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh BR-VT. Các cấp công đoàn tỉnh đã phối hợp với ngành chức năng, phòng giáo dục các huyện, thị, thành phố tăng cường tuyên truyền trong CNVCLĐ, đảm bảo người lao động nắm rõ về chế độ, chính sách, chặt chẽ, đồng bộ từ cán bộ CĐCS đến chính quyền địa phương; đồng thời, viết tin, bài tuyên truyền trên trên website, Fanpage, Zalo các cấp công đoàn…

Tính đến nay, học kỳ II năm học 2021-2022, các đơn vị đã hoàn tất các hồ sơ theo quy trình, chuẩn bị chi trả cho các đối tượng được hỗ trợ với dự toán kinh phí với tổng số tiền 4.893.760.000 (Bốn tỷ tám trăm chín mươi ba triệu bảy trăm sáu mươi nghìn đồng), trong đó 217 giáo viên mầm non được hỗ trợ 800.000 đồng/giáo viên/tháng x 4 tháng với tổng trị giá 684.800.000 đồng; 3.916 trẻ em mầm non được hỗ trợ 240.000 đồng/trẻ/tháng x 4 tháng với tổng trị giá 3.759.360.000 đồng; 22 Cơ sở Giáo dục mầm non độc lập được hỗ trợ 20 (hai mươi) triệu đồng/cơ sở giáo dục mầm non độc lập để trang bị cơ sở vật chất 01 lần duy nhất với tổng kinh phí là 440.000.000 đồng.

Để đảm bảo các chế độ, chính sách đối với người lao động, con công nhân lao động tại các khu công nghiệp, các cấp công đoàn đã phối hợp tuyên truyền, thực hiện các thủ tục cho người lao động và con công nhân lao động; qua đó thể hiện được sự quan tâm, vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn trong chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, đặc biệt con công nhân lao động tại các khu công nghiệp.

Hoàng Hải


Bài viết liên quan