bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Các cấp Công đoàn tỉnh BR-VT: Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động công đoàn

Nhằm thực hiện tốt ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động của hệ thống công đoàn tỉnh BR-VT, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, tạo sự đột phá trong cải cách hành chính liên quan đến hoạt động công đoàn; tăng cường kết nối, trao đổi thông tin, dữ liệu tiếp nhận và triển khai các hệ thống thông tin, phần mềm ứng dụng nhằm hỗ trợ tích cực, hiệu quả cho hoạt động công đoàn, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả trong chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ; đồng thời đảm bảo an toàn, an ninh thông tin. Các cấp Công đoàn tỉnh thực hiện tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động công đoàn, nhằm thực hiện Kế hoạch số 119-KH/TU ngày 07/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan đảng, đoàn thể tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2021-2025.

Trang web Liên đoàn Lao động tỉnh 

Trang fanpage LĐLĐ thành phố Bà Rịa

Theo đó, với mục tiêu về ứng dụng công nghệ thông tin, các cấp công đoàn sử dụng hiệu quả các phần mềm ứng dụng, nền tảng, dịch vụ công nghệ thông tin dùng chung như: phần mềm quản lý đoàn viên, phần mềm ký số, phần mềm kế toán công đoàn, phần mềm quản lý văn bản, thực hiện thu kinh phí công đoàn qua tài khoản chung của Công đoàn Việt Nam; Duy trì, đảm bảo hoạt động có hiệu quả, ổn định Trang thông tin điện tử, Trang Fanpage, zalo của Liên đoàn Lao động tỉnh và của các cấp công đoàn. 100% văn bản, tài liệu chính thức có nội dung, thông tin không mật được ký số; xử lý, gửi nhận trên mạng tại cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh, LĐLĐ cấp huyện, Công đoàn các Khu Công nghiệp, Công đoàn Viên chức tỉnh; Phấn đấu 80% văn bản, tài liệu chính thức có nội dung, thông tin không mật được xử lý, gửi nhận trên mạng tại các công đoàn ngành trực thuộc (trừ Công đoàn các Khu Công nghiệp, Công đoàn Viên chức tỉnh). Phấn đấu 80% hồ sơ lưu trữ của Liên đoàn Lao động tỉnh được số hóa, cập nhật vào phần mềm, dữ liệu dùng chung phục vụ lưu trữ, bảo vệ, tra cứu, khai thác tài liệu. Phấn đấu 100% nội dung truyền thông công đoàn được thực hiện trên không gian mạng theo quy định của pháp luật; 100% công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở có kênh thông tin tuyền thông và đảm bảo an toàn thông tin tuyên truyền trên mạng xã hội. Phấn đấu 60% các hội nghị, cuộc họp, tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ của Liên đoàn Lao động tỉnh được tổ chức theo hình thức trực tuyến. 100% cán bộ, công chức, nhân viên các cơ quan công đoàn cấp tỉnh, cấp huyện sử dụng thư điện tử cho công việc; trong đó, 80% cán bộ, công chức, nhân viên thực hiện quy trình xử lý văn bản và lập hồ sơ điện tử trong môi trường mạng. 80% cán bộ, công chức, nhân viên các cơ quan công đoàn cấp tỉnh, cấp huyện được đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, trình độ, kỹ năng để khai thác, sử dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Thực hiện tiếp nhận các kiến nghị về thực hiện chế độ chính sách pháp luật, tư vấn pháp luật, phối hợp tổ chức đối thoại, thương lượng tập thể, bảo vệ quyền lợi đoàn viên, CNVCLĐ bằng cả hình thức trực tiếp và thông qua hệ thống không gian mạng. Đảm bảo an toàn, an ninh thông tin toàn hệ thống mạng máy tính, hệ thống thông tin, dữ liệu của các cơ quan công đoàn và từng máy tính cá nhân.

Để thực hiện mục tiêu với các nhiệm vụ, giải pháp, duy trì, nâng cao hiệu quả sử dụng các phần mềm đã được triển khai như: Quản lý đoàn viên, Theo dõi Kỷ niệm chương Công đoàn, Kế toán công đoàn, Thư viện Thỏa ước lao động tập thể trực tuyến, Quản lý, xử lý văn bản đi, đến, Thư điện tử, Phần mềm ký số…  Tiếp nhận, triển khai, phối hợp việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các phần mềm, hệ thống thông tin, giữa các cơ quan trong tỉnh thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của tỉnh và trục tích hợp dữ liệu dùng chung cho các cơ quan Đảng, đoàn thể. Các văn bản, tài liệu chính thức có nội dung, thông tin không mật được ký số; xử lý, gửi, nhận trên mạng máy tính; các văn kiện, tài liệu được số hóa kịp thời và đưa vào khai thác trên mạng máy tính theo quy định. Đẩy mạnh số hóa và cập nhật dữ liệu vào các phần mềm chuyên ngành, phần mềm dùng chung, phục vụ khai thác có hiệu quả. Đẩy mạng ứng dụng chữ ký số trong các giao dịch điện tử đối với các đơn vị đủ điều kiện. Đảm bảo các văn bản (trừ mật) áp dụng hình thức văn bản điện tử được xác định bằng chữ ký số (không gửi văn bản giấy) trên phần mềm điện tử. Nâng cấp, duy trì hoạt động hiệu quả, chất lượng của Trang thông tin điện tử Liên đoàn Lao động tỉnh. Rà soát, đầu tư, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin đảm bảo yêu cầu khai thác, sử dụng các hệ thống thông tin, phần mềm ứng dụng và xử lý công việc. Duy trì việc thường xuyên hỗ trợ vận hành, bảo trì, bảo dưỡng để đảm bảo hoạt động ổn định hệ thống mạng, tăng hiệu năng, hiệu quả sử dụng của hạ tầng công nghệ thông tin, các phần mềm ứng dụng. Triển khai các giải pháp bảo mật, sản phẩm mật mã, hệ thống chứng thực chữ ký số, thiết bị lưu khóa bí mật. Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ công đoàn, CNVCLĐ về vai trò của ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động công đoàn. Xây dựng lề lối, phương thức làm việc, ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành công việc tại các đơn vị, sử dụng dữ liệu số triệt để góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động tại các cơ quan, đơn vị hướng tới mục tiêu vì quyền lợi, lợi ích đoàn viên, CNVCLĐ, góp phần thực hiện tốt Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”, Nghị quyết 02-NQ/TU ngày 28/5/2021 của Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số, đô thị thông minh, gắn với cải cách hành chính.

Ngọc Bảo

 


Bài viết liên quan