bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Các cấp Công đoàn tỉnh: Đẩy mạnh thực hiện Nghị định số 105/2020/NĐ-CP của Chính phủ và Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về quy định mức hỗ trợ đối với trẻ em, giáo viên ở nơi có khu công nghiệp trên địa bàn

Nhằm đảm bảo chính sách cho CNVCLĐ và con công nhân lao động tại các Khu công nghiệp; thực hiện Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ về quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non (gọi tắt là Nghị định số 105/2020/NĐ-CP); Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND ngày 17/8/2021 của HĐND tỉnh về quy định mức hỗ trợ đối với trẻ em, giáo viên, cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở nơi có khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh BR-VT (gọi tắt Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND).

Các cấp Công đoàn tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền đến đoàn viên, người lao động tại các CĐCS về chế độ, chính sách đối với trẻ em, giáo viên mầm non ở nơi có khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh được quy định tại Nghị định số 105/2020/NĐ-CP và Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND; hướng dẫn CĐCS thực hiện các thủ tục cho người lao động theo quy định; phối hợp giám sát việc thực hiện Nghị định số 105/2020/NĐ-CP và Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND; Đồng thời, chủ động phối hợp chính quyền địa phương, Phòng Giáo dục và Đào tạo, các ban, ngành, đơn vị tại địa phương rà soát, tổng hợp hồ sơ các trường hợp được thụ hưởng theo quy định của Nghị định số 105/2020/NĐ-CP và Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND. Đề xuất, kiến nghị, những khó khăn vướng mắc, trong quá trình thực hiện Nghị định số 105/2020/NĐ-CP và Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND nhằm đảm bảo quyền lợi, chính sách của CNVCLĐ và con CNVCLĐ tại các khu công nghiệp.

Hoàng Hải


Bài viết liên quan