bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Các cấp công đoàn tỉnh: Hưởng ứng ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3

Căn cứ Kế hoạch số 31/KH-SVHTT ngày 26/02/2024 cùa Sở Văn hóa Thể thao tỉnh về tổ chức hoạt động tuyên truyền kỷ niệm Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 năm 2024; Nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, ngành, tổ chức, cá nhân, gia đình, cộng đồng và toàn xã hội về ý nghĩa của ngày Quốc tế Hạnh phúc, công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới, từ đó có hành động cụ thể, thiết thực xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc, bình đẳng, văn minh góp phần xây dựng cộng đồng hạnh phúc của người Việt Nam.

Các cấp công đoàn tỉnh đã hưởng ứng ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 với Chủ đề: “Hạnh phúc cho mọi người”; đẩy mạnh tuyên truyền đến đoàn viên, người lao động tại các CĐCS về lịch sử, ý nghĩa Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3; chủ đề và thông điệp của Liên Hợp quốc; chủ đề, khẩu hiệu riêng và các hoạt động của Việt Nam nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3; Các chính sách, pháp luật và việc thực hiện chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về an sinh xã hội, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc; Các hoạt động xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng đồng hạnh phúc; phê phán những biểu hiện, hành vi bạo lực gia đình, vi phạm pháp luật về gia đình; khuyến khích mọi cá nhân, tổ chức, cộng đồng có hoạt động tích cực đem lại hạnh phúc cho người thân, gia đình và cộng đồng. Với các khẩu hiệu tuyên truyền như: Gia đình hạnh phúc là nền tảng của quốc gia hạnh phúc; Hãy hành động vì gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; Bảo vệ trẻ em bằng gia đình hạnh phúc, bình yên; Gia đình hạnh phúc là nền tảng của quốc gia thịnh vượng; Hệ giá trị gia đình là hạt nhân của hệ giá trị quốc gia; Yêu thương và Chia sẻ để xây dựng hạnh phúc gia đình; Ngăn ngừa các hành vi bạo lực gia đình để xây dựng xã hội hạnh phúc…

Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 được Thủ tướng Chính phủ quyết định tại số 2589/QĐ-TTg ngày 26/12/2013 về việc phê duyệt Đề án “Tổ chức các hoạt động nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 hàng năm” nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, ngành và toàn xã hội về ý nghĩa của ngày Quốc tế Hạnh phúc, công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới, đồng thời đề cao trách nhiệm của lãnh đạo các ngành, các cấp, các đoàn thể, tổ chức xã hội và các gia đình trong việc xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, bền vững.

H.H


Bài viết liên quan