bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Các cấp công đoàn tỉnh: Tham gia thực hiện tốt các chế độ, chính sách pháp triển giáo dục mầm non ở địa bàn các khu công nghiệp.

Thực hiện Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ về quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non và Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND ngày 17/8/2021 của HĐND tỉnh về quy định mức hỗ trợ đối với trẻ em, giáo viên, cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở nơi có khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh BR-VT.

 

Nhằm đảm bảo chính sách cho CNVCLĐ và con công nhân lao động tại các khu công nghiệp, các cấp công đoàn tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền đến người lao động, chủ động phối hợp chính quyền địa phương; Phòng Giáo dục và Đào tạo, các ban, ngành, đơn vị tại địa phương hướng dẫn CĐCS thực hiện các thủ tục, rà soát, tổng hợp hồ sơ đối tượng được hưởng theo quy định; đồi thời phối hợp giám sát việc thực hiện theo quy định. Theo đó, trong năm học 2022- 2023, đã có 9.560 lượt trẻ được hỗ trợ 240.000đ/trẻ/tháng với số tiền 10 tỷ 130 triệu đồng; 572 giáo viên được hỗ trợ 800.000 đồng/giáo viên/tháng với số tiền là 2tỷ 009 triệu đồng.

Bên cạnh đó, các cấp công đoàn đã phối hợp với ngành chức năng địa phương, tham gia các đoàn giám sát thực hiện Nghị định số 105/2020/NĐ-CP và Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh. Liên đoàn Lao động tỉnh cũng đã thành lập đoàn giám sát về thực hiện chế độ chính sách lao động nữ và Nghị định số 105/2020/NĐ-CP và Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh tại 2 đơn vị là Công đoàn các Khu công nghiệp và Liên đoàn Lao động huyện Châu Đức. Qua giám sát, các cấp công đoàn thực hiện tương đối tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn công nhân lao động đủ điều kiện thực hiện các thủ tục hưởng thụ. Tuy nhiên, nhiều ý kiến của cán bộ công đoàn, công nhân lao động đề nghị mở rộng các đối tượng thụ hưởng là con công nhân lao đông tại các cụm công nghiệp, các công ty xí nghiệp; đề nghị thời gian thụ hưởng là 12 tháng thay vì 9 tháng theo quy định.

Hoàng Hải


Bài viết liên quan