bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Các cấp Công đoàn tỉnh: Thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về “tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”

Thực hiện Kế hoạch số 328-KH/TU, ngày 25/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về “tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; nhằm tạo sự thống nhất và nâng cao nhận thức của các cấp công đoàn, đoàn viên, người lao về vị trí, vai trò của công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Các cấp công đoàn tỉnh tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền, chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em nhất là trẻ em con đoàn viên, người lao động tại các doanh nghiệp, thực hiện tốt, hiệu quả công tác chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em, bảo đảm cho trẻ em được thụ hưởng lợi ích tốt nhất, không bị phân biệt đối xử, được bày tỏ ý kiến và được lắng nghe. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của đoàn viên, người lao động trong chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em; tuyên truyền thực hiện nội dung Chỉ thị số 28-CT/TW của Bộ Chính trị và các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, tạo sự chuyển biến về nhận thức và trách nhiệm đối với hoạt động chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Chú trọng truyền thông, giáo dục nâng cao kiến thức, kỹ năng thực hiện quyền trẻ em; phòng, chống xâm hại trẻ em; phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em, trẻ em vi phạm pháp luật. Cung cấp thông tin, tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn, nhân rộng các mô hình bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và giải quyết các vấn đề về trẻ em. đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số trong quá trình thực hiện;

Liên đoàn Lao động huyện Châu Đức trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh cho con CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn

Tiếp tục phối hợp với chính quyền tham gia xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật về trẻ em; tiêu chuẩn, quy trình tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản cho trẻ em phù hợp giai đoạn mới. Thường xuyên rà soát, kịp thời tham mưu cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, ban hành chính sách, văn bản quy phạm pháp luật về trẻ em. Phát triển các mạng lưới, mô hình cung cấp dịch vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em và các gói dịch vụ tiếp cận trẻ em, cha mẹ và người chăm sóc trẻ em tại gia đình và cộng đồng.

Triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về trẻ em; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án, kế hoạch về chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; thực hiện các chính sách nuôi dưỡng, chăm sóc sức khoẻ, giáo dục, vui chơi, giải trí, hoạt động văn hoá, nghệ thuật, thể dục, thể thao, du lịch tạo sự đồng bộ, phát triển liên tục từ những năm đầu đời đến khi trưởng thành của trẻ em, nhất là nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em con đoàn viên, người lao động tại các doanh nghiệp. Xây dựng môi trường gia đình, nhà trường, xã hội an toàn, lành mạnh, thân thiện, bảo đảm cho trẻ em có cơ hội phát triển về thể chất, tinh thần, nhân cách, tài năng, trí tuệ. Tăng cường phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội, nêu cao trách nhiệm của gia đình, nhà trường; chú trọng giáo dục đạo đức, nhân cách, kỹ năng sống, trang bị cho trẻ em những kiến thức, lối sống có trách nhiệm, thực hiện bổn phận với gia đình, nhà trường, cộng đồng, xã hội, quê hương, đất nước phù hợp với lứa tuổi. Đẩy mạnh bảo vệ trẻ em trước thông tin không có lợi trên không gian mạng và xã hội, những vấn đề ảnh hưởng đến phát triển toàn diện; không để trẻ em làm công việc ảnh hưởng đến học tập, sức khoẻ, phát triển thể chất, trí tuệ, tinhthần; phát triển hệ thống dịch vụ bảo vệ trẻ em, hệ thống tư pháp thân thiện với trẻ em và người chưa thành niên. Phát triển các sản phẩm văn hoá, văn học – nghệ thuật, giáo dục lành mạnh, phù hợp, có chất lượng dành cho trẻ em. Đẩy mạnh thực hiện Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021-2030, Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2021 – 2030 và tầm nhìn đến năm 2045, Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2021-2030, Chương trình can thiệp giảm tử vong trẻ em dưới 5 tuổi đến năm 2030,Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, Chương trình chăm sóc sức khoẻ tâm thần trẻ em, chăm sóc trẻ em mồ côi giai đoạn 2023-2030 và các chương trình, kế hoạch hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ em tại địa phương và cơ sở.

H.Hải


Bài viết liên quan