bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Các cấp công đoàn tỉnh: Triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ

Nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục đến đoàn viên, người lao động nâng cao nhận thức về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ, công tác phụ nữ trong tình hình mới, tiến tới thay đổi, xóa bỏ các định kiến về giới; tiếp tục khẳng định nâng cao vị thế của phụ nữ, đảm bảo bình đẳng giới thực chất trong các lĩnh vực đời sống, văn hóa, xã hội và gia đình.

Các cấp công đoàn tỉnh, đẩy mạnh triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ; triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật về bình đẳng giới, phối hợp với cấp ủy, chính quyền cùng cấp đưa các chủ trương, chính sách, giải pháp thực hiện mục tiêu chiến lược quốc gia về bình đẳng giới đến với đoàn viên, người lao động. Tiếp tục đẩy mạnh truyền thông về các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; các mục tiêu, chỉ tiêu của Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2025, Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021-2025, Kế hoạch thực hiện Chương trình Truyền thông về bình đẳng giới đến năm 2030; các vấn đề về bình đẳng giới trong các lĩnh vực phòng, chống biến đổi khí hậu, chuyển đổi số…  Tăng cường và đa dạng hóa các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức và hành động về bình đẳng giới trong cán bộ, đoàn viên, người lao động; tuyên truyền, giới thiệu về các mô hình, dịch vụ hỗ trợ thực hiện bình đẳng giới tại địa phương; nhân rộng những điển hình tốt, người có uy tín, ảnh hưởng tích cực tại cộng đồng và thu hút sự tham gia của nam giới, trẻ em trai trong thực hiện bình đẳng giới.

Tham mưu với cấp ủy, chính quyền cùng cấp các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác cán bộ nữ; Tích cực phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành rà soát, đánh giá tình hình cán bộ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý để đề xuất xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch và sử dụng cán bộ nữ theo lộ trình phù hợp với điều kiện của cơ quan, đơn vị; Quan tâm tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức nữ tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý, các lớp quy hoạch chức vụ, chức danh lãnh đạo quản lý các cấp nhằm nâng cao năng lực và đáp ứng nguồn nhân lực cán bộ nữ cho các vị trí lãnh đạo, quản lý các cấp;  Tiếp tục đề cao vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành trong chỉ đạo và triển khai công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ, trong đó chú trọng công tác phối hợp liên ngành giữa các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức chính trị – xã hội trong xây dựng, triển khai và thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách về bình đẳng giới; Phối hợp với chính quyền, cơ quan chức năng tổ chức khen thưởng, biểu dương kịp thời các cá nhân, đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

Hoàng Hải


Bài viết liên quan