bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Các cấp Công đoàn tỉnh: Tuyên truyền đến đoàn viên, người lao động về Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân”

Ngày 11/8/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 977/QĐ-TTg phê duyệt Đề án“Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của ngườ dân” gọi tắt là (Đề án 977) và được triển khai thực hiện từ năm 2023 đến 2030. UBND tỉnh BR-VT cũng đã ban hành Kế hoạch số 222/KH-UBND ngày 21/11/2022 về triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Thực hiện công văn số 200/HĐPH ngày 01/02/2023 của Hội đồng phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh BR-VT về triển khai thực hiện Quyết định số 977/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân”.

Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức các lớp tuyên truyền pháp luật lao động và công đoàn cho người lao động tại các doanh nghiệp

Liên đoàn Lao động tỉnh tuyên truyền đến đoàn viên, người lao động tại các cấp Công đoàn về Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân”; Kế hoạch số 222/KH-UBND ngày 21/11/2022 về triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” trên địa bàn tỉnh. Đề án 977 tập trung vào các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan nhà nước; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các thành viên của Mặt trận, tổ chức chính trị – xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức hành nghề trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp trong việc bảo đảm, hỗ trợ, tạo điều kiện cho người dân chủ động tìm hiểu, sử dụng pháp luật được thuận lợi, kịp thời, đầy đủ; đồng thời, có các giải pháp khuyến khích người dân chủ động tìm hiểu pháp luật. Từ đó, góp phần xây dựng ý thức, lối sống thượng tôn Hiến pháp và pháp luật trong toàn xã hội, tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. Đề án 977 được xem là giải pháp toàn diện, đột phá để tăng cường hiệu quả công phổ biến, giáo dục pháp luật theo hướng lấy người dân làm trung tâm.

Các cấp công đoàn, bám sát các định hướng nhiệm vụ, giải pháp triển khai công tác tuyên giáo công đoàn; công tác phổ biến giáo dục pháp luật theo tinh thần Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung 2 ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của đoàn viên, người lao động   xây dựng ý thức, lối sống thượng tôn Hiến pháp và pháp luật trong toàn xã hội.

 H.Hải


Bài viết liên quan