bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Các cấp công đoàn tỉnh: Tuyên truyền, phổ biến các nội dung liên quan đến 8 nội dung của Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2023

Thực hiện Quyết định số 1732/QĐ-UBND ngày 26/7/2023 của UBND tỉnh  về ban hành Kế hoạch cải thiện Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) trên địa bàn tỉnh năm 2023; công văn 3010/HĐPH ngày 13/9/2023 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật về hướng dẫn thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và thực hiện tuyên truyền, phổ biến lồng ghép các nội dung liên quan đến 8 chỉ số nội dung của Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2023.

Theo đó, các cấp công đoàn đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến đến đoàn viên, người lao động thông qua các trang mạng xã hội như Fanpage, nhóm zalo công đoàn cơ sở về các chỉ số thành phần trong 08 chỉ số nội dung của Chỉ số PAPI như: Chỉ số nội dung 1: Tham gia của người dân ở cấp cơ sở; Chỉ số nội dung 2: Công khai, minh bạch trong hoạch định chính sách; Chỉ số nội dung 3: Trách nhiệm giải trình với người dân; Chỉ số nội dung 4: Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công; Chỉ số nội dung 5: Thủ tục hành chính công; Chỉ số nội dung 6: Cung ứng dịch vụ công; Chỉ số nội dung 7: Quản trị môi trường; Chỉ số nội dung 8: Quản trị điện tử.

Quyết định số 1732/QĐ-UBND ngày 26/7/2023 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch cải thiện Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) trên địa bàn tỉnh năm 2023 nhằm phát huy sự tham gia của mọi tầng lớp nhân dân vào quá trình xây dựng, thực thi và giám sát việc thực thi chính sách, nâng cao chất lượng điều hành, quản trị và hành chính công của bộ máy chính quyền các cấp từ tỉnh đến cơ sở, xây dựng nền hành chính minh bạch, liêm chính, hiệu lực, hiệu quả, chuyên nghiệp, thống nhất, nâng cao chất lượng phục vụ và uy tín của chính quyền các cấp đối với Nhân dân. Xác định rõ những nhiệm vụ cụ thể, thiết thực để cải thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác điều hành và quản lý nhà nước; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu của các cơ quan, đơn vị, địa phương; xây dựng nền hành chính phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. Đồng thời, tiếp tục duy trì các nội dung thành phần đạt điểm số cao, đồng thời cải thiện đối với các nội dung thành phần có điểm số thấp của Chỉ số PAPI năm 2022 để cải thiện, nâng cao Chỉ số PAPI cấp tỉnh năm 2023.

H.H


Bài viết liên quan