bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Chương trình “Muôn nẻo yêu thương” dành cho nữ đoàn viên công đoàn

Nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn trong việc cụ thể hóa thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác gia đình, đặc biệt là Chỉ thị số 06-CT/TW, ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tỉnh hình mới và các Chương trình, Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030 trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động. Qua đó, thu hút sự quan tâm tham gia của đoàn viên, CNVCLĐ đối với các hoạt động về công tác gia đình, nâng cao nhận thức của đoàn viên, CNVCLĐ về vai trò, vị trí, trách nhiệm của cá nhân, gia đình trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác gia đình, hôn nhân gia đình, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình nhằm phát huy truyền thống gia đình Việt Nam; xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Phát hiện những thuận lợi, khó khăn của tổ chức công đoàn trong công tác hỗ trợ người lao động xây dựng hạnh phúc gia đình; đề xuất những giải pháp nhằm phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong việc hỗ trợ người lao động xây dựng và giữ gìn hạnh phúc gia đình dựa trên nguyện vọng và mong muốn của CNVCLĐ

Chương trình “Muôn nẻo yêu thương” dành cho nữ đoàn viên công đoàn là chương trình do Ban Nữ công Tổng Liên đoàn, Tạp chí Lao động và Công đoàn phối hợp tổ chức sản xuất video Podcast (Cán bộ công đoàn và chuyên gia tư vấn trò chuyện, trao đổi cùng lao động nữ có nhu cầu cần tư vấn, hỗ trợ).

Nội dung chương trình là chuỗi những câu chuyện phản ánh thực tế về cuộc sống, công việc, tình yêu, hôn nhân, gia đình, nhu cầu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, khát vọng vươn lên của nữ CNVCLĐ; Tạo diễn đàn để nữ đoàn viên công đoàn được bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, chia sẻ những thuận lợi, khó khăn trong quá trình xây dựng gia đình, chăm sóc con cái và đề xuất kiến nghị với Đảng, Quốc hội, Chính phủ và tổ chức Công đoàn về chính sách bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của lao động nữ, góp phần hỗ trợ cho nữ CNVCLĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong công tác và xây dựng hạnh phúc gia đình. Cũng trao đổi về vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn trong tuyên truyền vận động đoàn viên, người lao động thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác gia đình và hỗ trợ xây dựng hạnh phúc gia đình góp phần thực hiện tốt Chỉ thị số 06-CT/TW, ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tỉnh hình mới.

H.H


Bài viết liên quan