bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

CNVCLĐ tỉnh BR-VT: Tích cực hưởng ứng Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VII năm 2022

Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng mang tên Búa liềm vàng lần thứ VII năm 2022 là giải thưởng hàng năm do Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức để trao tặng cho các tác phẩm báo chí xuất sắc viết về xây dựng Đảng. Nhằm nâng cao chất lượng tuyên truyền, đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng, chất lượng hoạt động của cả hệ thống chính trị; tiếp tục phát huy vai trò CNVCLĐ góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tham gia phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Liên đoàn Lao động tỉnh BR-VT vận động CNVCLĐ tích cực hưởng ứng tham gia Giải Búa liềm vàng lần thứ VII năm 2022. Đối tượng, thể lệ Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng được đăng tải trên trang thông tin điện tử tại địa chỉ http://bualiemvang.org.vn. Về nội dung viết bài tham gia Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần VII- năm 2022 được hướng dẫn tại công văn số 2520-CV/BTCTU của Ban Tổ chức Tỉnh ủy ngày 15/4/2022 được gợi ý như sau:

Về công tác xây dựng Đảng

– Phản ánh kết quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở các địa phương, đơn vị trên các mặt công tác về chính trị tư tưởng, tổ chức cán bộ, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức (theo Nghị quyết số 39-NQ/TW, 18-NQ/TW, 19-NQ/TW, 26-NQ/TW); kết quả triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII), Kế hoạch số 100-KH/TU ngày 22/01/2022 của Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW và Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 01/12/2021 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Công tác xây dựng tổ chức Đảng, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

– Chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

– Tuyên truyền kết quả thực hiện các phong trào thi đua; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tích cực đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”, thông tin xấu, độc, tin giả trên Internet, mạng xã hội; phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; phát hiện, phòng ngừa, đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng trên các lĩnh vực.

– Xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền: giải pháp ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; phát huy vị trí, vai trò của đảng viên ở cơ sở, tăng cường và giữ mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với quần chúng nhân dân; công tác phản biện xã hội.

– Các mô hình, phong trào, cuộc vận độngHọc tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Đảng viên tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Dân vận khéo”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; “Bà Rịa- Vũng Tàu chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại ở phía sau”; “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”biểu dương những cá nhân, tổ chức có thành tích đặc biệt xuất sắc, nổi bật trong học tập, lao động, sản xuất.

– Tuyên truyền về lịch sử Đảng, lịch sử, địa danh của tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu; Chủ nghĩa Mác- Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, con đường cách mạng, đổi mới của Đảng và Nhà nước; những giải pháp vận dụng hiệu quả trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế- xã hội.

Về kinh tế – xã hội

– Phản ánh tình hình kinh tế- xã hội của tỉnh; kết quả thực hiện các chỉ tiêu năm 2022; cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh; những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong các lĩnh vực của đời sống: văn hóa, giáo dục, y tế, thể dục thể thao…

– Các giải pháp mới nhằm phục hồi nền kinh tế sau đại dịch Covid-19. Những mô hình hay, cách làm sáng tạo của các tập thể, cá nhân, tổ chức đảng, đảng viên trong việc khắc phục khó khăn và giúp đỡ những cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

– Các kết quả đạt được trong thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 10/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nâng cao chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của Nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

Về quốc phòng- an ninh

– Tuyên truyền chủ quyền biển đảo, tình hình thế giới liên quan đến chủ quyền biển đảo; trách nhiệm của cá nhân, tổ chức trong bảo vệ chủ quyền biển đảo.

– Tuyên truyền về hoạt động của các lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh gắn với hoạt động của địa phương; ghi nhận, biểu dương cách làm hay trong công tác phối hợp giữa lực lượng vũ trang, chính quyền địa phương và nhân dân trong giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội.

– Tuyên truyền, phản ánh trung thực, cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác trong công tác giải quyết các vụ việc phức tạp của các cấp chính quyền để không xảy ra tình trạng người dân phản ứng quá khích khi tiếp cận các thông tin không chính xác, thông tin gây nhiễu, phá hoại của các thế lực thù địch.

H.Hải


Bài viết liên quan