bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Công đoàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu phấn đấu nâng cao chất lượng thương lượng tập thể và chất lượng bữa ăn ca của người lao động năm 2022

Xác định chất lượng thương lượng tập thể, ký kết và thực hiện có hiệu quả Thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) nhằm đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động (NLĐ), góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp (DN). Song song với đó, bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp và khó lường như hiện nay thì việc đảm bảo chất lượng bữa ăn ca đóng vai trò quyết định trong việc bảo đảm dinh dưỡng và sức khoẻ giúp người lao động làm việc tốt, đảm bảo sản xuất cũng như thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, góp phần đảm bảo sản xuất, ổn định thu nhập, phát triển kinh tế của địa phương.

LĐLĐ tỉnh trao hỗ trợ bữa ăn ca cho đại diện người lao động tại doanh nghiệp

Với những mục tiêu đặt ra nhằm nâng cao hiệu quả công tác thương lượng tập thể, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể của các cấp công đoàn trong tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội VI Công đoàn tỉnh, đồng thời nâng cao chất lượng bữa ăn ca theo tinh thần Kết luận số 03/KL-BCH, ngày 18/01/2022 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 251/KH-LĐLĐ ngày 10/3/2022 về Thực hiện đề án nâng cao chất lượng thương lượng tập thể, ký kết và thực hiện có hiệu quả thỏa ước lao động tập thể; nâng cao  chất lượng bữa ăn ca của người lao động năm 2022.

Theo đó, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã đề ra các chỉ tiêu phấn đấu hoàn thành trong năm 2022 như sau: có 80% trở lên số DN (nơi có tổ chức CĐ) có ký kết TƯLĐTT – tính theo số bản TƯLĐTT còn hạn gửi về LĐLĐ tỉnh; 45% TƯLĐTT đạt loại B trở lên/Tổng số TƯLĐTT (theo khung tiêu chí đánh giá của TLĐ); Ký mới ít nhất 20 TƯLĐTT tại doanh nghiệp có tổ chức công đoàn (lý lần đầu tiên). Phất đấu ký kết 01 TƯLĐTT nhóm doanh nghiệp;  100% cán bộ chuyên trách công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở phụ trách về công tác đối thoại, TƯLĐTT và 80% Chủ tịch, Phó Chủ tịch CĐCS đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về kỹ năng đối thoại, thương lượng tập thể.

Đối với chỉ tiêu nâng cao chất lượng bữa ăn ca, các cấp công đoàn trong tỉnh đề xuất, thương lượng với người sử dụng lao động điều chỉnh tăng giá trị bữa ăn ca tại ít nhất 20 doanh nghiệp có tổ chức công đoàn theo Kết luận số 03/KL-BCH ngày 18/01/2022 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 7c/NQ-BCH ngày 25/02/2016 về “Chất lượng bữa ăn ca của người lao động”.

N. Lan


Bài viết liên quan