bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Công đoàn Viên chức tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu: triển khai nhiệm vụ trọng tâm và chấm điểm tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động công đoàn năm 2022

Thực hiện chương trình công tác của Khối thi đua Công đoàn Ngành và Tương đương. Ngày 27/10/2022 tại Phòng họp LĐLĐ tỉnh, Khối thi đua Công đoàn Ngành và Tương đương (Công đoàn Viên chức tỉnh là khối trưởng) đã tổ chức Hội nghị Triển khai nhiệm vụ trọng tâm quí IV và bàn bạc trao đổi thống nhất công tác chấm điểm tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động công đoàn năm 2022.

Ông Nguyễn Việt Dũng – Chủ tịch CĐVC Tỉnh BRVT báo cáo tình hình kết quả đã đạt được

Thay mặt cho Khối thi đua Ông Nguyễn Việt Dũng – Chủ tịch CĐVC Tỉnh, khối trưởng đã báo cáo tình hình kết quả đạt được trong chín tháng và nhiệm vụ trọng tâm tháng 11, 12 năm 2022, đồng thời thảo luận và thống nhất công tác chấm điểm tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động công đoàn Khối thi đua công đoàn ngành và tương đương năm 2022.

Các đơn vị đã thống nhất thời gian chấm điểm là 25/11/2022 với các nội dung cơ bản sau: trách nhiệm khối trưởng và khối phó sẽ chấm điểm trực tiếp của từng đơn vị và sẽ điều hành chấm điểm của từng đơn vị; Các đơn vị tùy theo tiêu chí riêng cho từng CĐ Ngành và tương đương, Ban Thường vụ Công đoàn ngành và tương đương tự đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động của CĐ năm 2022 có giải trình cụ thể, chi tiết các điểm đạt, không đạt và chuẩn bị hồ sơ để tham gia chấm điểm thi đua Khối; Sắp xếp các văn bản chứng minh theo từng nội dung tiêu chí, từng nhóm tiêu chí và sắp xếp nhân sự tham gia chấm điểm đúng đối tượng và yêu cầu đề ra.

Quang Cử


Bài viết liên quan