bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Công nhân, viên chức, lao động tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu học tập, quán triệt, tuyên truyền Chương trình hành động số 16-CTr/TU ngày 20/4/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Chương trình hành động số 17-CTr/TU ngày 29/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Ngày 20/4/2022, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Chương trình hành động số 16-CTr/TU thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, tài chính quốc gia, đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 – 2025”; Chương trình hành động số 17-CTr/TU ngày 29/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 81- KL/TW, ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị “Về bảo đảm an ninh lương thực quốc gia đến năm 2030”.

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh triển khai đến các cấp Công đoàn, công nhân, viên chức, lao động tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu học tập, quán triệt, tuyên truyền Chương trình hành động số 16-CTr/TU ngày 20/4/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Chương trình hành động số 17-CTr/TU ngày 29/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhằm nâng cao nhận thức vai trò trách nhiệm của các cấp Công đoàn trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, đơn vị; tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện các chương trình hành động.

Việc học tập, quán triệt, tuyên truyền Chương trình hành động số 16- CTr/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Chương trình hành động số 17- CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy phải được tiến hành thường xuyên, kiên trì, nghiêm túc, thiết thực, tránh hình thức thiếu hiệu quả.

(Kèm theo Hướng dẫn số 71-HD/BTGTU, ngày 27/5/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)

Đoàn Tấn


Bài viết liên quan