bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Cục Việc làm, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, giải đáp vướng mắc về thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

?Ngày 08/6/2022, Cục Việc làm (Bộ LĐTBXH) có công văn số 410/CVL-TTLĐ trả lời Sở LĐTBXH Hà Nội để giải đáp vướng mắc một số nội dung của Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg, ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Trong đó, có một số nội dung đáng tham khảo:
?* Thời gian đề nghị hỗ trợ
Căn cứ theo quy định tại Điều 4 Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg thì thời gian được hỗ trợ bắt đầu từ tháng 2 năm 2022.
?* Thời gian ở thuê, ở trọ
– Khoản 1 Điều 4 Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg quy định về khoảng thời gian người lao động ở thuê, ở trọ; trong đó không quy định về thời điểm bắt đầu ở thuê, ở trọ trước ngày 01/2/2022 hoặc sau ngày 28/3/2022 nên người lao động có thời gian ở thuê, ở trọ trong khoảng thời gian từ 01/02/2022 đến ngày 30/6/2022 là thuộc đối tượng hỗ trợ.
– Khoản 1 Điều 8 Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg quy định về khoảng thời gian người lao động ở thuê, ở trọ; trong đó không quy định về thời điểm bắt đầu ở thuê, ở trọ trước ngày 01/4/2022 hoặc sau ngày 28/3/2022 nên người lao động có thời gian ở thuê, ở trọ trong khoảng thời gian từ 01/04/2022 đến ngày 30/6/2022 là thuộc đối tượng hỗ trợ.
– Điều 5, Điều 9 Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg quy định về mức, thời gian hỗ trợ và phương thức chi trả theo tháng do vậy đề nghị Quý Sở hướng dẫn người lao động, doanh nghiệp thực hiện lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà cho tháng trước liền kề hoặc gộp 02 hoặc 03 tháng trước (ví dụ tháng 6 làm đề nghị cho tháng 5 hoặc tháng 6 làm đề nghị hỗ trợ cho tháng 5, tháng 4, tháng 3); đồng thời hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp huyện căn cứ vào hồ sơ thực tế đề nghị của doanh nghiệp để thẩm định, phê duyệt chi trả cho người lao động theo tháng.
?* Cách thức gộp số tháng đề nghị hỗ trợ
– Khoản 1 Điều 7, khoản 1 Điều 11 Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg quy định người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo Mẫu số 01, trong đó không quy định người lao động phải làm từng tháng; căn cứ điểm c khoản 2 Điều 12 Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg thì người sử dụng lao động có trách nhiệm bảo quản, lưu trữ đơn đề nghị hỗ trợ thuê nhà của người lao động do vậy người lao động có thể đề nghị các tháng hỗ trợ gộp luôn tại Mẫu số 01 để gửi cho người sử dụng lao động.
Tuy nhiên để đảm bảo chặt chẽ, khoa học, Cục Việc làm đề nghị Sở LĐTBXH hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp huyện trong quá trình thẩm định hồ sơ cần xem xét về thời gian đề nghị hỗ trợ thuê nhà. Ví dụ, ngày 10/6/2022 thì người lao động chỉ có thể đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà cho các tháng trước đó (tháng 5, tháng 4, tháng 3, tháng 2).
– Căn cứ khoản 3, khoản 4 Điều 7 Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg thì doanh nghiệp lập danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo từng tháng (Mẫu số 02, Mẫu số 03 làm theo từng tháng) và có thể đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận gộp 02 hoặc 03 tháng, doanh nghiệp có thể gửi hồ sơ đề nghị hỗ trợ gộp 02 tháng hoặc 03 tháng.
Ngoài ra, Công văn cũng hướng dẫn về đối tượng, cách tính thời điểm bắt đầu hợp đồng lao động, nơi nộp hồ sơ đề nghị xét duyệt hỗ trợ…
Ảnh minh hoạ

Bài viết liên quan