bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Đảng ủy Cơ sở Liên đoàn Lao động tỉnh: Triển khai học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Ngày 17/8, Đảng ủy Cơ sở Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII cho 70 đảng viên đảng bộ cơ sở.

Tại hội nghị, các đảng viên đã được nghe báo cáo viên đồng chí Bùi Mạnh Diễn, Trưởng Ban Tổ chức và đồng chí Lê Thị Nga, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo – Dân vận – Tổng hợp Đảng ủy Khối Cơ quan và doanh nghiệp tỉnh triển khai về những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16-6-2022, Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”; Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16-6-2022, Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16-6-2022, Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16-6-2022, Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”; Quy định số 69 ngày 06/7/2022 của Bộ chính trị về “kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm”.

Hội nghị nhằm quán triệt, tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể đảng viên về các nội dung văn kiện Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, góp phần thực hiện tốt nội dung nghị quyết hội nghị.


Bài viết liên quan