bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Đảng ủy Liên đoàn Lao động tỉnh BR-VT: Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Ngày 25/6/2021, Đảng ủy Liên đoàn Lao động tỉnh BR-VT đã tổ chức Hội nghị (tại 02 địa điểm, hội trường LĐLĐ tỉnh và hội trường khách sạn Công đoàn) nghiên cứu, học tập quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cho toàn thể đảng viên Đảng bộ. Ông Bùi Mạnh Diễm, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo- Dân vận- Tổng hợp Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh là báo cáo viên hội nghị.

Đảng viên tham gia học tập nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng tại Hội trường khách sạn Công đoàn

Tại hội nghị, Ông Bùi Mạnh Diễm đã triển khai, quán triệt đến toàn thể đảng viên về những nội dung cơ bản trong Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021 – 2025; Những điểm mới có ý nghĩa rất quan trọng của Đại hội, đó là Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021 – 2030, ý nghĩa của Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm lần này là việc xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045. Đây là những dấu mốc rất quan trọng trong năm 2030 là năm kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; năm 2045 là năm kỷ niệm 100 năm thành lập nước nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Hội nghị nhằm triển khai, quán triệt đến toàn thể đảng viên về nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết XIII của Đảng; nâng cao nhận thức của mỗi cán bộ, đảng viên nhằm thực hiện đúng đắn chủ trương đường lối của Đảng trong nhiệm kỳ tới.

H.H


Bài viết liên quan