bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Đẩy mạnh truyền thông hoạt động bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ

Nhằm tăng cường triển khai các giải pháp thiết thực, phù hợp thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021- 2025, góp phần thu hẹp khoảng cách giới, tạo điều kiện, cơ hội để phụ nữ và nam giới tham gia, thụ hưởng bình đẳng giới trong các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Nữ CNVCLĐ ngày càng khẳng định vai trò, vị thế của mình trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, đời sống xã hội. Ảnh: Nữ CNVCLĐ tham gia đóng góp ý kiến tại chương trình Gặp gỡ và đối thoại với nữ CNVCLĐ do LĐLĐ tỉnh tổ chức.

Các cấp Công đoàn, đẩy mạnh truyền thông hoạt động bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ; tập trung truyền thông, giáo dục nhằm thay đổi, xóa bỏ các định kiến giới; nâng cao năng lực quản lý nhà nước về bình đẳng giới đảm bảo bình đẳng giới thực chất trong các lĩnh vực đời sống, văn hóa, xã hội và gia đình; tổ chức các hoạt động, giảm thiểu tác hại của bạo lực trên cơ sở giới, nâng cao năng lực và vị thế của phụ nữ nhằm giảm khoảng cách giới trên các lĩnh vực như chính trị; kinh tế, lao động; trong đời sống gia đình và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; trong lĩnh vực y tế; giáo dục, đào tạo; lĩnh vực thông tin truyền thông.

Với các hoạt động cụ thể, thiết thực về tuyên truyền nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi về bình đẳng giới và phòng ngừa bạo lực trên cơ sở giới; triển khai thực hiện “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, từ ngày 15/11 đến ngày 15/12”; thực hiện tốt Chương trình “Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021- 2025”; nâng cao năng lực và hiệu quả quản l‎y nhà nước về bình đẳng giới; nâng cao năng lực của phụ nữ, nhằm tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản ly, lãnh đạo và chăm lo cho phụ nữ phát triển; hỗ trợ thực hiện bình đẳng giới trong lĩnh vực, ngành, địa phương có bất bình đẳng hoặc có nguy cơ cao bất bình đẳng giới; đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra về bình đẳng giới. Các hoạt động về bình đẳng giới phải thực sự là hoạt động thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình địa phương và thực hiện tốt mục tiêu Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021- 2025.

H.H


Bài viết liên quan