bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Đẩy mạnh truyền thông, tuyên truyền các quy định về chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình

Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành công văn số 2897/SYT-NV ngày 14/10/2019 về việc xử lý vi phạm về chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình. Thực hiện tinh thần Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới đã đề ra mục tiêu duy trì vững chắc mức sinh thay thế với nhiệm vụ, giải pháp là tiếp tục thực hiện cuộc vận động mỗi cặp vợ chồng nên có 02 con, bảo đảm quyền và trách nhiệm trong việc sinh con và nuôi dạy con tốt.

(Ảnh minh họa)

Pháp lệnh Dân số năm 2003 và Pháp lệnh sửa đổi Điều 10 của Pháp lệnh Dân số năm 2008 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành là Văn bản pháp lý về dân số có hiệu lực cao nhất, áp dụng thống nhất trên phạm vi cả nước. Theo đó, mỗi cặp vợ chồng có quyền sinh một hoặc hai con, trừ trường hợp đặc biệt do Chính phủ quy định. Điều 2 Nghị định 20/2010/NĐ-CP ngày 08/3/2010 và Điều 01 Nghị định 18/2011/NĐ-CP ngày 17/3/2011của Chính phủ quy định chi tiết Điều 10 của Pháp lệnh Dân số năm 2008 đã nêu cụ thể những trường hợp không vi phạm quy định sinh một hoặc hai con là:
– Cặp vợ chồng sinh con thứ ba, nếu cả hai hoặc một trong hai người thuộc dân tộc có số dân dưới 10 ngàn người hoặc thuộc dân tộc có nguy cơ suy giảm số dân (tỷ lệ sinh nhỏ hơn hoặc bằng tỷ lệ chết) theo công bố chính thức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
– Cặp vợ chồng sinh lần thứ nhất mà sinh ba con trở lên.
– Cặp vợ chồng đã có một con đẻ, sinh lần thứ hai mà sinh hai con trở lên.
– Cặp vợ chồng sinh lần thứ ba trở lên, nếu tại thời điểm sinh chỉ có một con đẻ còn sống, kể cả con đẻ đã cho làm con nuôi.
– Cặp vợ chồng sinh con lần thứ ba, nếu đã có hai con đẻ nhưng một hoặc cả hai con bị dị tật hoặc mắc bệnh hiểm nghèo không mang tính di truyền, đã được Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh hoặc cấp Trung ương xác nhận.
– Cặp vợ chồng đã có con riêng (con đẻ): sinh một con hoặc hai con, nếu một trong hai người đã có con riêng (con đẻ); sinh một hoặc hai con trở lên trong cùng một lần sinh, nếu cả hai người đã có con riêng (con đẻ). Quy định này không áp dụng cho trường hợp hai người đã từng có hai con chung trở lên và các con hiện đang còn sống.
Về việc xử lý vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình:
– Đối với người dân: Việc xử lý vi phạm hành chính dân số và kế hoạch hóa gia đình thực hiện theo hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư;
– Đối với đối tượng là CBCCVC,NLĐ (không phải là đảng viên): xử lý theo quy chế của cơ quan, đơn vị phù hợp với pháp luật hiện hành
– Đối với Đảng viên thì được xử lý theo Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về xử lý kỷ luật Đảng viên bị vi phạm về chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình.
Để đoàn viên, CNVCLĐ trong tỉnh tiếp cận, hiểu và thực hiện tốt các chính sách dân số – kế hoạch hoá gia đình, Liên đoàn Lao động tỉnh đề nghị các cấp Công đoàn trực thuộc thông tin tuyên truyền đến đoàn viên, CNVCLĐ; Đề cao tính tiên phong, gương mẫu cũa mỗi cán bộ, đoàn viên Công đoàn trong việc thực hiện chủ trương, chính sách về công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình, tạo sức lan tỏa trong toàn xã hội./.
TG-NC


Bài viết liên quan