bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động và toàn thể nhân dân trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tích cực tham gia góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII

Căn cứ Hướng dẫn số 89/HD-TLĐ ngày 13/7/2023 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc thảo luận và tổng hợp ý kiến góp ý vào Dự thảo báo cáo của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII trình Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu xây dựng Kế hoạch số 370/KH-LĐLĐ, ngày 18/7/2023 về tổ chức thảo luận và tổng hợp ý kiến góp ý vào Dự thảo báo cáo của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII trình Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam (sau đây gọi tắt là Dự thảo báo cáo).

Để góp phần tổ chức thành công Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, LĐLĐ tỉnh kêu gọi đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động và toàn thể nhân dân trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tích cực tham gia góp ý như sau:

  1. Đối tượng tham gia đóng góp ý kiến

– Đại biểu dự Đại hội công đoàn tỉnh;

– Cán bộ công đoàn, đoàn viên, người lao động và toàn thể Nhân dân.

  1. Hình thức tổ chức

– Tổ chức lấy ý kiến tại Đại hội VII Công đoàn tỉnh.

– Tổ chức lấy ý kiến rộng rãi cán bộ công đoàn, đoàn viên người lao động bằng văn bản hoặc thông qua các hội nghị.

– Đăng tải Dự thảo báo cáo trên các trang thông tin điện tử, các trang mạng xã hội của các cấp công đoàn.

  1. Thời gian lấy ý kiến

– Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở: hoàn thành việc lấy ý kiến trước ngày 10/8/2023 và gửi báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý về LĐLĐ tỉnh chậm nhất ngày 15/8/2023.

  1. Cách thức đóng góp ý kiến

– Đại biểu dự Đại hội, cán bộ công đoàn, đoàn viên, người lao động có thể tham gia ý kiến chung các nội dung Dự thảo báo cáo hoặc tập trung góp ý sâu các nội dung theo lĩnh vực phụ trách, nội dung sở trường hoặc vấn đề quan tâm. Việc góp ý cần tiến hành theo trình tự các nội dung nêu trong Dự thảo báo cáo, tránh lặp lại ý kiến người khác đã nêu.

– Khuyến khích các cá nhân phát huy năng lực, trí tuệ và kinh nghiệm thực tiễn của bản thân, góp ý bằng văn bản về những vấn đề quan tâm, đặc biệt là đề xuất nội dung, giải pháp mới đối với tổ chức Công đoàn trong nhiệm kỳ mới.

(Đường link tải Kế hoạch số 370/KH-LĐLĐ và dự thảo Dự thảo báo cáo của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII trình Đại hội XIII: bit.ly/GopydaihoiXIIICDVN)

Thành Thơ


Bài viết liên quan