bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Đồng chí Lê Văn Hòa, Tỉnh ủy viên, Ủy viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh BR-VT: Đại hội Công đoàn các cấp thực sự là ngày hội của đoàn viên, người lao động và tổ chức công đoàn

Tính đến nay, đã có 01/14 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tổ chức Đại hội, có 1.173/1.491 CĐCS-NĐ đủ điều kiện tổ chức đại hội, đạt tỷ lệ 78,67%; 27/29 CĐCS-NĐ đủ điều kiện tổ chức Hội nghị, đạt tỷ lệ trên 93%, qua đại hội các công đoàn cơ sở đã lựa chọn được những cán bộ có năng lực, uy tín, bản lĩnh, tâm huyết, nhiệt tình tham gia vào ban chấp hành CĐCS và Đại hội Công đoàn các cấp thực sự là ngày hội của đoàn viên, người lao động và tổ chức công đoà, đồng chí Lê Văn Hòa, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh BR-VT cho biết.

Đại hội CĐCS tại Công ty Cổ phần dịch vụ Môi trường và Công trình đô thị Vũng Tàu  

Phóng viên: Xin đồng chí cho biết, đến nay tiến độ Đại hội Công đoàn các cấp đã đạt kết quả như thế nào?

Đồng chí Lê Văn Hòa, Tỉnh ủy viên, Ủy viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh BR-VT: Thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TU ngày 10/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy BR-VT về lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ VII; Kế hoạch số 179/KH-TLĐ ngày 03/03/2022 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 – 2028; LĐLĐ tỉnh đã xây dựng Kế hoạch tổ chức Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội VII Công đoàn tỉnh, nhiệm kỳ 2023 – 2028, trong đó yêu cầu tất cả các CĐCS-NĐ trực thuộc phải tổ chức Đại hội trước 31/5/2023 và các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở hoàn thành công tác tổ chức Đại hội trước 31/7/2023. Bên cạnh đó LĐLĐ tỉnh cũng xây dựng Kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ VII, dự kiến Đại hội sẽ diễn ra vào tháng 9/2023.

Tính đến nay, các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã xây dựng Kế hoạch tổ chức Đại hội, chỉ đạo, hướng dẫn các CĐCS-NĐ trực thuộc tổ chức đại hội, hội nghị theo kế hoạch đề ra. Tính đến ngày 10/4/2023, đã có 01/14 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tổ chức Đại hội, đó là Công đoàn Các Khu Công nghiệp tỉnh; đã có 1.173/1.491 CĐCS-NĐ đủ điều kiện tổ chức đại hội, đạt tỷ lệ 78,67% và 27/29 CĐCS-NĐ đủ điều kiện tổ chức Hội nghị, đạt tỷ lệ trên 93%. Qua đại hội các công đoàn cơ sở đã lựa chọn được những cán bộ có năng lực, uy tín, bản lĩnh, tâm huyết, nhiệt tình tham gia vào ban chấp hành CĐCS, góp phần xây dựng CĐCS vững mạnh.

Có thể nói, Đại hội công đoàn các cấp là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ, là ngày hội của đoàn viên, người lao động và của tổ chức công đoàn; các phong trào thi đua chào mừng đại hội được diễn ra rộng khắp và được đông đảo đoàn viên, người lao động tại các CĐCS nhiệt tình tham gia hưởng ứng.  Với mục đích, tổng kết, đánh giá việc thực hiện nghị quyết đại hội công đoàn nhiệm kỳ qua, xây dựng phương hướng hoạt động của nhiệm kỳ mới; kiểm điểm vai trò lãnh đạo của tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành công đoàn các cấp; lựa chọn cán bộ công đoàn nhiệm kỳ mới phải tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo hoạt động của tổ chức công đoàn trong tình hình mới; đảm bảo theo phương châm “Đổi mới – Dân chủ – Đoàn kết – Phát triển”.

Đại hội Đại biểu CĐCS công ty TNHH sản xuất giày Uy Việt (Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh).

Phóng viên: Đánh giá của đồng chí về công tác Đại hội tại các cấp công đoàn, có những thành công, cũng như những khó khăn gì?  

Đồng chí Lê Văn Hòa, Tỉnh ủy viên, Ủy viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh BR-VT: Được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy đảng, sự phối hợp, hỗ trợ của các cấp chính quyền, chủ doanh nghiệp, cũng như căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam, Hướng dẫn thi hành Điều lệ và các văn bản hướng dẫn về công tác tổ chức đại hội của Tổng LĐLĐ Việt Nam. LĐLĐ tỉnh đã đặc biệt quan tâm và trực tiếp hướng dẫn các đơn vị tổ chức đại hội, nhìn chung, công tác tổ chức đại hội của các đơn vị đã thành công tốt đẹp, đảm bảo đúng theo phương châm “Đổi mới – Dân chủ – Đoàn kết – Phát triển”, đúng quy định, hình thức trang nghiêm, long trọng và tiết kiệm. Công tác nhân sự thực hiện đúng quy trình, hướng dẫn của công đoàn cấp trên, bảo đảm cơ cấu, bám sát tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định; Công tác bầu cử ban chấp hành và đại biểu đi dự đại hội công đoàn cấp theo cơ cấu, tiêu chuẩn và số lượng. Đại hội đã phát huy được tinh thần đoàn kết, dân chủ và nhận được sự quan tâm, đồng thuận cao của đông đảo đoàn viên, người lao động. Đại hội công đoàn tại cơ sở thực sự đã trở thành ngày hội, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ, của đoàn viên, người lao động và của tổ chức công đoàn tại cơ sở.

Tuy kết quả là thế, song vẫn tồn tại một số hạn chế, khó khăn, tập trung ở các CĐCS-NĐ, nhất là CĐCS-NĐ ngoài khu vực nhà nước, cần phải khắc phục, đó là Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành CĐCS chưa đánh giá sâu, chưa thể hiện rõ những hoạt động nổi bật so với nhiệm kỳ trước; phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ tới chưa đi sâu vào trọng tâm, trọng điểm, nhất là chưa cụ thể hóa được các chỉ thị, nghị quyết của Đảng vào nghị quyết đại hội; Công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội chưa được sâu rộng trong đoàn viên, người lao động; Chưa có nhiều kiến nghị, đề xuất với cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, giám đốc doanh nghiệp, tổ chức công đoàn cấp trên những vấn đề có liên quan đến việc nâng cao hiệu quả trong việc chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động và hoạt động công đoàn. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả đại hội các cấp công đoàn, LĐLĐ tỉnh luôn bán sát, chỉ đạo, hướng dẫn các cấp công đoàn về công tác đại hội, đặc biệt là các đơn vị đại hội điểm, hướng dẫn cụ thể từ đề cương báo cáo, chương trình, kịch bản, maket trang trí; công tác truyền thông; xây dựng các biểu mẫu để giúp cơ sở thuận lợi trong quá trình chuẩn bị đại hội; đồng thời, phân công cán bộ bám sát cơ sở, theo dõi và kịp thời có ý kiến chỉ đạo đối với những nội dung chưa đảm bảo yêu cầu; nhất là cần phải cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của các cấp ủy cấp đảng, chính quyền đưa vào phương hướng, nhiệm vụ hoạt động nhiệm kỳ tới. Qua đó, tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí của tổ chức công đoàn, của giai cấp công nhân đối với chính quyền, chủ doanh nghiệp, tạo lòng tin đối với người lao động; góp phần thực hiện tốt chức năng đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, đáp ứng nhu cầu người lao động cũng như đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế, cuộc cách mạng 4.0 hiện nay.

Phóng viên: Xin đồng chí cho biết thêm về công tác tổ chức, các hoạt động chào mừng Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ VII nhiệm kỳ 2023 – 2028?

Đồng chí Lê Văn Hòa, Tỉnh ủy viên, Ủy viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh BR-VT: Về công tác tổ chức Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ VII nhiệm kỳ 2023 – 2028, ngay từ giữa năm 2022, LĐLĐ tỉnh đã xây dựng kế hoạch, thành lập các tiểu ban phục vụ tổ chức đại hội. Có thể khẳng định, công tác chuẩn bị Đại hội như, dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát; báo cáo kiểm điểm ban chấp hành, đề án cơ cấu nhân sự, công tác truyền thông về Đại hội… đang từng bước hoàn thành, đảm bảo theo tiến độ, đúng quy định và kế hoạch đề ra. Đặc biệt, các cấp công đoàn phát động phong trào thi đua với mục tiêu trọng tâm là lập thành tích chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp, Đại hội VII Công đoàn tỉnh, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023 – 2028 và kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2023); đồng thời hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024 – 2029 tiến tới chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 – 2030 do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phát động. Các phong trào, hoạt động công đoàn, các công trình, sản phẩm thi đua chào mừng Đại hội Công đoàn đã được các cấp công đoàn đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện, tạo thành phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp trong CNVCLĐ tại các cấp công đoàn. Đặc biệt, các hoạt động phong trào thu đua được tổ chức với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực, hiệu quả, ý nghĩa thu hút đông đảo đoàn viên người lao động tham gia. Tính từ đầu năm đến nay, hoạt động nổi bật nhất là các chuỗi hoạt động chăm lo đời sống người lao động trong dịp Tết Nguyên đán 2023, thông qua Chương trình “Tết Sum vầy – Xuân gắn kết”, chương trình Chợ Tết Công đoàn năm 2023; chuỗi các hoạt động kỷ niện Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3, Tuần lễ Áo dài Việt Nam và Chương trình gặp gỡ giữa lãnh đạo Công đoàn tỉnh với cán bộ công đoàn, đoàn viên, CNVCLĐ trước thềm Đại hội; Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật lao động, Luật Công đoàn và các kỳ Đại hội Công đoàn tỉnh” được diễn ra từ ngày 15 đến 30/3/2023; các hoạt động chào mừng trong thời gian tới Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động; Hội thao CNVCLĐ vui khỏe, Hội diễn Tiếng hát CNVCLĐ và tổ chức công diễn chào mừng thành công đại hội; Chương trình truyền thông Đại hội Công đoàn; Hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa UBND tỉnh và LĐLĐ tỉnh với đoàn viên, người lao động năm 2023; Xây dựng và phát hành Đặc san online “Công đoàn Bà Rịa – Vũng Tàu đổi mới và phát triển”; Tổ chức triển lãm ảnh tuyên truyền Đại hội Công đoàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lần thứ VII nhiệm kỳ 2023 – 2028. Tiếp tục vận động đoàn viên, người lao động tham gia các phong trào thi đua như: Chương trình 01 triệu sáng kiến – nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid -19” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động; Các phong trào thi đua yêu nước như phong trào “Lao động giỏi – Lao động sáng tạo”, Giỏi việc nước – Đảm việc nhà, Văn hóa – Thể thao,  Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ XII năm 2022- 2023…

 

CĐCS tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Công đoàn Công đoàn các cấp

Có thể khẳng định, công tác tổ chức đại hội công đoàn các cấp, đại hội Công đoàn tỉnh đến thời điểm này đã tương đối tốt, đúng tiến độ, kế hoạch đề ra; các đại hội diễn ra theo đúng quy định đảm bảo đúng theo phương châm “Đổi mới – Dân chủ – Đoàn kết – Phát triển”. Đại hội thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ, là ngày hội của đoàn viên, người lao động và của tổ chức công đoàn. Đại hội một lần nữa tiếp tục khẳng định vai trò, nâng cao vị thế của tổ chức công đoàn, của giai cấp công nhân đối với chính quyền, chủ doanh nghiệp, vai trò, vị trí giai cấp công nhân trong sự nghiệp cách mạng, đặc biệt là trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Từ đó củng cố niềm tin, niềm tự hào giai cấp và tăng cường mối quan hệ gắn kết đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động với tố chức Công đoàn, góp phần thực hiện tốt chức năng đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; thực hiện tốt Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28/11/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” từng bước đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng đoàn viên, người lao động, đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 hiện nay.

Phóng viên: Xin cảm ơn đồng chí!

 P.V


Bài viết liên quan