bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Học tập, quán triệt, tuyên truyền Chỉ thị số 15-CT/TW và Kế hoạch số 215-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 10/8/2022 của Ban Bí thư về công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước

Ngày 21/4/2023, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn số 114-HD/BTGTU về việc “Học tập, quán triệt, tuyên truyền Chỉ thị số 15-CT/TW và Kế hoạch số 215-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 10/8/2022 của Ban Bí thư về công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước”. Trong đó tập trung các nội dung cơ bản như sau:

Quán triệt, tạo chuyển biến nhận thức sâu sắc hơn về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác ngoại giao kinh tế phát triển đất nước.

Tiếp tục mở rộng, làm sâu sắc quan hệ với các đối tác nước ngoài nhằm thực hiện thắng lợi chiến lược phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng-an ninh.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế, mở rộng hợp tác khoa học – công nghệ, đa dạng hóa thị trường, hoàn thiện quy định liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài.

Xây dựng ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm.

Tăng cường công tác phối hợp chặt chẽ giữa đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại Nhân dân.

Ảnh sưu tầm

Nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ về vị trí, vai trò của công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước; nắm vững những nội dung tại Chỉ thị số 15- CT/TW và Kế hoạch 215-KH/TU bảo đảm sự lãnh đạo thống nhất của Tỉnh ủy, sự quản lý và điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đề nghị các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tuyên truyền, triển khai các nội dung của Chỉ thị số 15-CT/TW và Kế hoạch số 215-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ để biết và thực hiện.

Đính kèm: Hướng dẫn số 114-HD/BTGTU về việc “Học tập, quán triệt, tuyên truyền Chỉ thị số 15-CT/TW và Kế hoạch số 215-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 10/8/2022 của Ban Bí thư về công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước”: 36. TRIEN KHAI CT 15

                                                                                                Thu Trang


Bài viết liên quan