bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Học tập, quán triệt, tuyên truyền Chỉ thị số 25-CT/TW, ngày 25/10/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới

Với mục đích tạo sự thống nhất và nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội, cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tỉnh về vị trí, vai trò của y tế cơ sở trong tình hình mới; nắm vững những nội dung tại Chỉ thị số 25-CT/TW, bảo đảm sự lãnh đạo thống nhất của Tỉnh ủy, sự quản lý và điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các cơ quan, đoàn thể chính trị – xã hội trên địa bàn tỉnh trong việc triển khai thực hiện, ngày 20/12/2023, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy BR-VT đã ban hành Hướng dẫn số 140-HD/BTGTU về việc học tập, quán triệt, tuyên truyền Chỉ thị số 25-CT/TW, ngày 25/10/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới. Trong đó tập trung các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu sau:

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, hệ thống chính trị về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của y tế cơ sở với nhiệm vụ chăm sóc sức khoẻ ban đầu; sơ cấp cứu, khám chữa bệnh; quản lý sức khoẻ cá nhân và bệnh không lây nhiễm; phòng, chống dịch bệnh và nâng cao sức khoẻ Nhân dân thông qua các chương trình y tế công cộng, công tác dân số, tạo điều kiện cho mọi người dân được chăm sóc sức khoẻ thường xuyên ngay tại cộng đồng, hướng tới bao phủ chăm sóc sức khoẻ toàn dân.

Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, trách nhiệm phối hợp của các cơ quan, tổ chức trong xây dựng, triển khai thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật về y tế cơ sở.

Tăng cường đầu tư cho y tế cơ sở gắn với đổi mới cơ chế tài chính, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước.

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế cơ sở với số lượng, cơ cấu phù hợp, đảm bảo thực hiện chức năng, nhiệm vụ, có chính sách tiền lương, phụ cấp, chế độ đãi ngộ tương xứng.

Đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của y tế cơ sở theo hướng chú trọng phòng bệnh, nâng cao sức khoẻ, sàng lọc phát hiện sớm bệnh tật; đẩy mạnh quản lý và điều trị các bệnh không lây nhiễm, bệnh mãn tính, chăm sóc dài hạn tại y tế cơ sở; thực hiện quản lý sức khoẻ người dân tại gia đình và cộng đồng.

Ảnh sưu tầm

Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền các nội dung Chỉ thị số 25-CT/TW đến đoàn viên, hội viên, CNVCLĐ và các tầng lớp Nhân dân. Thường xuyên nắm bắt, phản ánh, đề xuất xử lý kịp thời các ý kiến của Nhân dân đối với chủ trương của Trung ương, Tỉnh ủy về việc tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đề nghị các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tuyên truyền, triển khai các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TW đến cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ để biết và thực hiện.

(Đính kèm: Hướng dẫn số 140-HD/BTGTU ngày 20/12/2023 về việc học tập, quán triệt, tuyên truyền Chỉ thị số 25-CT/TW, ngày 25/10/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới:140- HD-QUAN TRIET-TUYEN TRUYEN CT 25-Y TE.signed.signed).

                                                                                            Thu Trang


Bài viết liên quan