bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Học tập, quán triệt, tuyên truyền Kết luận số 49-KL/TW, ngày 28/02/2023 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 290-KH/TU, ngày 23/11/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 49- KL/TW, ngày 28/02/2023 của Bộ Chính trị về “định hướng phát triển giao thông vận tải đường sắt Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”

Ngày 04/01/2024, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy có Hướng dẫn số 143-HD/BTGTU, về việc Học tập, quán triệt, tuyên truyền Kết luận số 49-KL/TW, ngày 28/02/2023 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 290-KH/TU, ngày 23/11/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 49- KL/TW, ngày 28/02/2023 của Bộ Chính trị về “định hướng phát triển giao thông vận tải đường sắt Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Ảnh sưu tầm

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh yêu cầu, các cấp Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở căn cứ vào tình hình thực tế, bằng hình thức phù hợp của đơn vị tổ chức Học tập, quán triệt, tuyên truyền Kết luận số 49-KL/TW, ngày 28/02/2023 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 290-KH/TU, ngày 23/11/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 49- KL/TW, ngày 28/02/2023 của Bộ Chính trị về “định hướng phát triển giao thông vận tải đường sắt Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Nhằm triển đẩy mạnh công tác tuyên truyền các nội dung Kết luận số 49-KL/TW và Kế hoạch số 290-KH/TU đến đông đảo cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ trong tỉnh về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của định hướng phát triển giao thông vận tải đường sắt Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đề nghị Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở vận động đoàn viên, CNVCLĐ thực hiện các hoạt động, bảo đảm Kế hoạch triển khai thực hiện đúng định hướng phát triển kinh tế – xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh và phối hợp tổ chức giám sát, phản biện xã hội trong việc thực hiện Kế hoạch số 290-KH/TU ngày 23/11/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

 (Đính kèm Hướng dẫn số 143-HD/BTGTU của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy:143- HD-QUAN TRIET-TUYEN TRUYEN KL 49 TW VA KH 290 TU-GTVT.signed.signed)

Đoàn Tấn


Bài viết liên quan