bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Học tập, quán triệt, tuyên truyền Kết luận số 61-KL/TW, ngày 17/8/2023 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 315-KH/TU, ngày 02/02/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 61-KL/TW, ngày 17/8/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW, ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư về“tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng”

Ngày 29/02/2024, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy có Hướng dẫn số 157-HD/BTGTU, về việc Học tập, quán triệt, tuyên truyền Kết luận số 61-KL/TW, ngày 17/8/2023 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 315-KH/TU, ngày 02/02/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 61-KL/TW, ngày 17/8/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW, ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư về“tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng”.

            Ảnh sưu tầm

Nhằm tăng cường thực hiện hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức đoàn viên và CNVCLĐ, tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến các doanh nghiệp, cộng đồng và cả hệ thống chính trị về tầm quan trọng của công tác vụ quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, phát triển kinh tế lâm nghiệp gắn với mục tiêu bảo đảm ổn định dân cư, góp phần xây dựng khu vực phòng thủ, thế trận quốc phòng toàn dân, giữ vững an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh yêu cầu, các cấp Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở căn cứ vào tình hình thực tế, bằng hình thức phù hợp của đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền các nội dung Kết luận số 61-KL/TW và Kế hoạch số 315-KH/TU đến đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân. Phối hợp tổ chức giám sát, phản biện xã hội trong việc thực hiện Kế hoạch số 315-KH/TU ngày 02/02/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

 (Đính kèm Hướng dẫn số 157-HD/BTGTU của Ban Tuyên giáo tỉnh ủy157- HD-QUAN TRIET-TUYEN TRUYEN KL 61 TW VA KH 315 TU-PHAT TRIEN RUNG.signed.signed)

Đoàn Tấn


Bài viết liên quan