bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết số 41-NQ/TW, ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới

Đội ngũ doanh nhân có vị trí, vai trò quan trọng, là một trong những lực lượng nòng cốt góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế; xây dựng và phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Xác định rõ tầm quan trọng của đội ngũ doanh nhân Việt Nam nói chung và đội ngũ doanh nhân tỉnh BR-VT nói riêng, ngày 15/12/2023, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy BR-VT đã ban hành Hướng dẫn số 138-HD/BTGTU về việc học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết số 41-NQ/TW, ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới. Trong đó tập trung các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu sau:

Nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của đội ngũ doanh nhân trong thực hiện mục tiêu phát triển đất nước.

Hoàn thiện chính sách, pháp luật, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, an toàn, bình đẳng cho doanh nhân, doanh nghiệp phát triển và cống hiến.

.

Ảnh sưu tầm

Phát triển đội ngũ doanh nhân lớn mạnh ngang tầm mục tiêu, nhiệm vụ phát triển đất nước trong thời kỳ mới.

Xây dựng đạo đức, văn hoá kinh doanh, phát huy tinh thần dân tộc, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Tăng cường đoàn kết, hợp tác, liên kết giữa doanh nhân với công nhân, nông dân, trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Phát huy vai trò của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, các tổ chức đại diện đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước trong xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ doanh nhân.

Nhằm tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, có hiệu quả Nghị quyết số 41-NQ/TW; tạo sự thống nhất và nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội, cán bộ, đảng viên, CNVCLĐ và Nhân dân trong tỉnh về vị trí, vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đề nghị các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tuyên truyền, triển khai các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW đến cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ để biết và thực hiện.

(Đính kèm: Hướng dẫn số 138-HD/BTGTU ngày 15/12/2023 về việc học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết số 41-NQ/TW, ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới138- HD-TUYEN TRUYEN NQ 41-NQ-TW-doanh nhan.signed.signed).

Thu Trang


Bài viết liên quan