bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Hội nghị học tập quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Thực hiện Kế hoạch số 47-KH/HU, ngày 20/4/2021 của Huyện ủy Long Điền và kế hoạch số 35/KH-LĐLĐ ngày 21/5/2021của LĐLĐ huyện về việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng;

Nhằm giúp cho đoàn viên, CNVCLĐ nắm những nội dung cơ bản, những điểm mới trong các Văn kiện đại hội XIII của Đảng. Nâng cao nhận thức , phát huy tính chủ động, sáng tạo của đoàn viên, CNVCLĐ trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động cho CNVCLĐ phát huy cao độ tinh thần yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên sáng ngày 22/6/2021, Ban Thường vụ LĐLĐ huyện tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cho CNVCLĐ của các CĐCS trực thuộc. Triển khai Hội nghị Đ/c Nguyễn Xuân Tiến-Huyện ủy viên, phó Ban Tuyên giáo Huyện ủy là báo cáo viên, tham dự có 68 đồng chí là chủ tịch CĐCS trực thuộc.
Tại Hội nghị tập trung vào những nội dung cốt lõi, những vấn mới trong các Văn kiện đại hội XIII của Đảng: Nghị quyết Đại hội lần XIII;Báo cáo của BCH Trung ương Đảng khóa XII về các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; Báo cáo chính trị của BCH Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế- xã hội năm 2021-2030;..Nhìn chung , việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng được tổ chức sáng tạo, khoa học, thiết thực và hiệu quả. Qua đó giúp cho cán bộ Công đoàn nắm được cơ bản những nội dung Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng để tiếp tục triển khai thực hiện tại đơn vị mình.
Hồng Linh.


Bài viết liên quan