bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở cho 400 cán bộ công đoàn năm 2023

Thực hiện Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở số 10/2022/QH15 được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 4 ngày 10/11/2022, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2023.

Nhằm Giúp cán bộ công đoàn nắm bắt kịp thời, hiểu đúng, đầy đủ và thực hiện hiệu quả Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở; Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ công đoàn cơ sở, đoàn viên, người lao động, người sử dụng lao động trong việc thi hành Luật; đồng thời thực hiện giám sát, phản biện xã hội đối với việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, doanh nghiệp có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, việc thực hiện dân chủ ở cơ sở của đoàn viên công đoàn

Ngày 9/6/2023 Liên đoàn Lao động thành phố Vũng Tàu đã phối hợp với Công đoàn ngành Xây Dựng và trung tâm tư vấn pháp luật Liên đoàn Lao động tỉnh BRVT tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở cho 400 cán bộ công đoàn là Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch và nhân viên phụ trách về công tác công đoàn.

Tại hội nghị, Trần Văn Triều – Giám đốc Trung tâm Tư vấn Pháp luật Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã trao đổi một số nội dung quay quanh Luật công đoàn, Nghị định 145/2020 Tổ chức đối thoại và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc và một số nội dung cơ bản Luật Lao động 2019, những điểm mới của Luật bảo hiểm xã hội năm 2014

Lưu Tuyên

Liên đoàn Lao động thành phố Vũng Tàu


Bài viết liên quan