bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2024)

Thực hiện hướng dẫn số 172-HD/BTGTU ngày 31/5/2024 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy BR-VT về tuyên truyền kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2024); Liên đoàn Lao động tỉnh xây dựng, ban hành hướng dẫn số 13/HD-LĐLĐ ngày 19/6/2024 hướng dẫn các cấp công đoàn như sau:

Nhằm tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, người lao động (ĐV,NLĐ) và toàn xã hội về truyền thống vẻ vang 95 năm Công đoàn Việt Nam và của giai cấp công nhân Việt Nam (28/7/1929-28/7/2024) vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ và những đóng góp to lớn của tổ chức Công đoàn Việt Nam trong 95 năm hình thành và phát triển; qua đó củng cố niềm tin, khơi dậy niềm tự hào, phát huy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của các cấp, các ngành và người sử dụng lao động xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam ngày càng vững mạnh và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho ĐV,NLĐ. Thông qua các hoạt động kỷ niệm góp phần tạo sự thống nhất trong tổ chức, sự đồng thuận của ĐV,NLĐ để triển khai thực hiện có hiệu quả mục tiêu, chỉ tiêu, khâu đột phá của Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam các nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam năm 2024.

Với các nội dung tuyên truyền về quá trình thành lập, trưởng thành và truyền thống vẻ vang của tổ chức Công đoàn Việt Nam trong 95 năm qua gắn với lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng và dân tộc; khẳng định vị trí, vai trò, nhiệm vụ to lớn của tổ chức Công đoàn Việt Nam và giai cấp công nhân Việt Nam trong tiến trình cách mạng Việt Nam, đặc biệt là trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; những bài học kinh nghiệm lớn trong xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam; phân tích đầy đủ, sâu sắc thời cơ, thách thức đặt ra cho Công đoàn Việt Nam trong giai đoạn hội nhập quốc tế sâu rộng; nâng cao cảnh giác trước các âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trên lĩnh vực lao động, công đoàn;  Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam, nhất là Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng; Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28/01/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Kết luận số 79-KL/TW ngày 25/12/2013 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW; Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”; Bộ Luật Lao động năm 2019, Luật Công đoàn năm 2012; Tuyên truyền kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII; Kế hoạch số 09/KH-TLĐ ngày 27/12/2023 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2024 và chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; phản ánh sinh động các phong trào thi đua, cuộc vận động, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả công tác như: Phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”, “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả”, “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” trong CNVCNLĐ cả nước; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nghiên cứu, tìm tòi các mô hình, cách làm mới, hiệu quả, nỗ lực vượt mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn và hoạt động công đoàn năm 2024; Tăng cường đấu tranh phản bác thông tin xấu độc, xuyên tạc vị trí, vai trò của tổ chức Công đoàn, kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chống phá Đảng, Nhà nước, xâm phạm an ninh, an toàn và trật tự xã hội.

Đ/c Lê Văn Hòa, UV.BCH.TLĐ, UV.BCH.TU, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh phát động “95 ngày cao điểm tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2024) và 33 năm ngày thành lập Liên đoàn Lao động tỉnh (28/10/1991 – 28/10/2024)

Các hoạt động trọng tâm cấp LĐLĐ tỉnh: Phát động “95 ngày cao điểm tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2024) và 33 năm ngày thành lập Liên đoàn Lao động tỉnh BR – VT (28/10/1991- 28/10/2024)” được diễn ra từ ngày 26/4 đến 30/7/2024; Triển khai “Tháng cao điểm kết nạp đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở”, kết nạp đoàn viên “Đợt 95 năm Công đoàn Việt Nam”; Tổ chức họp mặt kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2024) và 33 năm ngày thành lập Liên đoàn Lao động tỉnh BR-VT (28/10/1991- 28/10/2024); gặp mặt các thế hệ cán bộ công đoàn tỉnh BR-VT qua các thời kỳ; Biểu dương 95 Chủ tịch Công đoàn cơ sở tiêu biểu nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2024); Tổ chức Chương trình giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ công đoàn tại quê nhà đồng chí Nguyễn Đức Cảnh; Tổ chức “Bữa cơm công đoàn” đồng loạt trong các cấp công đoàn, tập trung tại công đoàn cơ sở trong tuần diễn ra kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (từ ngày 22 – 28/7/2024); Tổ chức chương trình “Đến với nữ công nhân lao động” tại khu nhà trọ, khu cư xá năm 2024; Xét chọn và đề cử đoàn viên, người lao động tham gia nhận Giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ IV năm 2024; Hội nghị biểu dương 95 chủ tịch công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn tiêu biểu toàn quốc lần thứ V năm 2024; Trưởng Ban Nữ công CĐCS tiêu biểu xuất sắc lần thứ 3 năm 2024; Hội nghị tuyên dương công nhân tiêu biểu là đảng viên trong các CĐCS doanh nghiệp năm 2024 do Tổng LĐ tổ chức; Tham gia Cuộc thi tìm hiểu “Nghị quyết Đại hội Công đoàn và hành động của đoàn viên, người lao động” tìm hiểu truyền thống 95 năm Công đoàn Việt Nam; thành lập đội tham gia “Giải bóng đá công nhân toàn quốc năm 2024”; Chương trình “Giờ thứ 9” do Tổng LĐ tổ chức; Phối hợp với cơ quan truyền thông tổ chức hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổ động trực quan và qua các tài liệu, ấn phẩm tuyên truyền…

Các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở phối hợp với chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền đến ĐV, NLĐ tại các CĐCS; tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2024) phù hợp với tình hình địa phương, ngành, đơn vị; các CĐCS phối hợp với chính quyền, chủ doanh nghiệp tuyên truyền đến ĐV, NLĐ; tổ chức các hoạt động hưởng ứng 95 ngày cao điểm tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2024); tổ chức hội thảo, tọa đàm, giao lưu trực tuyến, các hoạt động văn hóa văn nghệ thể thao; ký kết chương trình phúc lợi đoàn viên; “Bữa cơm công đoàn”; thương lượng đưa vào các thỏa ước lao động tập thể với nhiều điều khoản có lợi cho người lao động… nhằm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người loa động tại các CĐCS.

Đính kèm hướng dẫn số 13/HD-LĐLĐ ngày 19/6/2024 của LĐLĐ tỉnh về tuyên truyền kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2024HD tuyen truyen 95 nam CDVN.signed.signed)


Bài viết liên quan