bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Hưởng ứng các hoạt động Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2024

Ngày 20/5/2024, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có Công văn số 2832/SNN-NVTH về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2024.

Ảnh sưu tầm

Nhằm tăng cường tuyên truyền đến đoàn viên và CNVCLĐ chấp hành tốt Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; Luật Đa dạng sinh học năm 2008, Luật Lâm nghiệp năm 2017, Luật Thủy sản năm 2017, Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại Quyết định số 149/QĐ-TTg ngày 28/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ, Công ước về đa dạng sinh học và các văn bản hướng dẫn thi hành; các quy hoạch, kế hoạch của Trung ương, Tỉnh trong lĩnh vực bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học góp phần đạt được các mục tiêu của Khung đa dạng sinh học toàn cầu Côn Minh – Montreal được thông qua tại Hội nghị COP15.

Để hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2024, đề nghị các cấp Công đoàn đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, đổi mới về phương pháp, hình thức, chú trọng tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2024 với chủ đề “Be part of the Plan” – “Hãy là một phần của Kế hoạch đa dạng sinh học”.

 

Đoàn Tấn


Bài viết liên quan