bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Lan tỏa từ phong trào học tập, làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong công nhân, viên chức và người lao động tại TP Vũng Tàu.

Tấm gương đạo đức là tài sản quý giá của Bác Hồ để lại cho nhân dân ta. Trong những năm qua, cuộc vận động học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã có sức lan tỏa lớn đối với công nhân, viên chức, người lao động thành phố Vũng Tàu. Công tác quán triệt, học tập Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được LĐLĐ Thành phố Vũng Tàu triển khai thực hiện nghiêm túc với cách làm bài bản, linh hoạt, sáng tạo.

 Công tác tuyên truyền được cấp được LĐLĐ Thành phố Vũng Tàu chỉ đạo chặt chẽ bằng nhiều hình thức đa dạng. Ở các  Công đoàn cơ sở, nhất là Công đoàn cơ sở ở các Khối Giáo Dục, Phòng ban  Phường, xã và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền miệng thường xuyên tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên và quần chúng nhân dân việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trong nhân dân và nhiệm vụ của từng Công đoàn cơ sở tại thành phố Vũng Tàu.

Hội nghị triển khai học tập, quán triệt nội dung chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu” cho cán bộ đoàn viên CNVC LĐ TP Vũng Tàu.

Các cấp Công đoàn thành phố Vũng Tàu luôn xác định việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vừa là trách nhiệm, vừa là nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm xuyên suốt góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh. Các cấp Công đoàn thành phố đã đưa nội dung học tập vào các buổi sinh hoạt định kỳ của Công đoàn hàng tháng, hàng quý; lồng ghép trong các chương trình, kế hoạch, phong trào thi đua đang thực hiện ở địa phương, ở các Công đoàn cơ sở trực thuộc thành phố. Đồng thời bổ sung, xây dựng và hoàn thiện chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao; xác định rõ trách nhiệm gương mẫu của công nhân viên chức, người lao động, nhất là cán bộ Công đoàn, người đứng đầu các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị. Đến nay, 100% các Công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn lao động thành phố Vũng Tàu đã triển khai xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, lấy việc học tập và làm theo Bác làm căn cứ đánh giá, xếp loại đoàn viên Công đoàn cũng như các tổ chức cơ quan, đơn vị; trong đó nhiều Công đoàn cơ sở đã xây dựng được chuẩn mực đạo đức với tiêu chí ngắn gọn, dễ nhớ, phù hợp với đặc thù công việc, được cán bộ, đoàn viên hưởng ứng và thực hiện có hiệu quả… Những việc làm thiết thực đó đã góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt của Công đoàn các cấp và công tác xây dựng Đảng; tạo chuyển biến tích cực trong việc rèn luyện đạo đức, giữ gìn lối sống, đổi mới phương thức, phong cách, sửa đổi lề lối làm việc và thái độ ứng xử của cán bộ, đoàn viên với nhân dân.

Bà Trần Thị Thanh Thủy –Phó Chủ tịch LĐLĐ TP VT trao quà cho đoàn viên khó khăn 

 Để đi vào từng hoạt động có chiều sâu cụ thể: Các Công đoàn cơ sở thông qua cuộc vận động đã động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua, khắc phục khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị; giải quyết những vấn đề bức xúc của địa phương, cơ quan, đơn vị mình có kết quả tốt hơn. Nhiều nơi đã vận dụng tư tưởng, đạo đức của Bác Hồ về người cán bộ, đoàn viên công đoàn vào thực tiễn cải cách hành chính để khắc phục những việc làm phiền hà cho dân; phong cách công tác, lề lối làm việc của một bộ phận cán bộ, công chức được cải tiến theo hướng gần dân, sâu sát hơn, ý thức phục vụ nhân dân tốt hơn. Việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đạt những kết quả cụ thể. Trong thực tế, sức lan tỏa của cuộc vận động đã có tác động đẩy mạnh một số phong trào xã hội, tinh thần tương thân tương ái giúp nhau vượt qua khó khăn được nhân lên. Các tổ chức Công đoàn đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, gắn kết nội dung của cuộc vận động này với những cuộc vận động đã có từ trước, tạo nên sự quan tâm sâu sắc và sự hưởng ứng tích cực của toàn xã hội. Những phong trào như “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Ngày vì người nghèo”, “Ủng hồ đồng bào bị bão lũ”, các hoạt động từ thiện, nhân đạo, xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài… tiếp tục được đẩy mạnh, mang lại hiệu quả thiết thực, đó chính là một biểu hiện sinh động của cuộc vận động đã đi vào đời sống xã hội.

Để nhân rộng các điển hình làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, các Công đoàn cơ sở trực thuộc cần tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, quan tâm xây dựng mô hình điển hình, có sức lan toả rộng và bền vững. Đặc biệt, các cán bộ Công đoàn cần nâng cao trách nhiệm trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chính tấm gương của người cán bộ Công đoàn sẽ có sức lan toả, làm cho đoàn viên và người dân tin tưởng, làm theo. Đồng thời, nghiêm túc nhắc nhở, phê bình các đoàn viên có những biểu hiện của “bệnh thành tích”, không phát huy được vai trò, mô hình, cách làm mới. Có như thế, các Công đoàn cơ sở mới tiếp tục xây dựng và nhân rộng được điển hình làm theo gương Bác, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao của đơn vị mình.

Có thể khẳng định, học tập và làm theo tư tưởng  đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành một việc làm thường xuyên, tự giác của mỗi đoàn viên, mỗi Công đoàn cơ sở, từ đó tạo sức lan tỏa sâu sắc đến toàn Đảng bộ, các cấp Công đoàn và nhân dân trong thành phố Vũng Tàu. Học và làm theo Bác ở mọi lúc, mọi nơi, trong mọi việc, từ những điều giản dị giúp chúng ta tự phấn đấu vươn lên, hoàn thiện bản thân, làm việc có hiệu quả hơn, giúp ích cho gia đình, xây dựng thành phố Vũng Tàu ngày càng giàu đẹp hơn./.

Bài và ảnh : Trần Thị Thanh Thủy- Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Vũng Tàu.


Bài viết liên quan