bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

LĐLĐ Thành phố Vũng Tàu: Tiếp tục đưa những giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến với đông đảo CNVCLĐ

Qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã đi vào chiều sâu, trở thành nội dung sinh hoạt thường xuyên của đảng viên, các CĐCS trực thuộc. Các CĐCS đã triển khai thực hiện với nhiều cách làm sáng tạo, phù hợp với điều kiện của từng đơn vị, từ đó, tạo sự lan tỏa và chuyển biến tích cực trong nhận thức của mỗi cán bộ, đảng viên, CNVCLĐ về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác.

CNVCLĐ thành phố Vũng Tàu tham gia học tập các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

LĐLĐ TP. Vũng Tàu hiện đang quản lý 336 CĐCS với số đoàn viên công đoàn là 17.870/18.540 CNVCLĐ, đạt tỷ lệ 96,3%. Để việc thực hiện Chỉ thị 05 đi vào thiết thực, trên cơ sở hướng dẫn của Thành ủy Vũng Tàu và LĐLĐ tỉnh, hàng năm, LĐLĐ thành phố đều xây dựng kế hoạch triển khai “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong CNVCLĐ, trong đó chú trọng tập trung chỉ đạo thực hiện theo 4 nội dung:

Thứ nhất, Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học đi đôi với làm theo”. Nêu cao tính gương mẫu, nêu gương của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, đồng thời lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hàng năm.

Thứ hai, Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở từng cơ quan, đơn vị.

Thứ ba, Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; khắc phục, ngăn ngừa bệnh hình thức, thành tích, nói không đi đôi với làm, thiếu trung thực.

Thứ tư, Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan cấp trên, đồng thời phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, linh hoạt của từng cơ quan, đơn vị, CĐCS trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Từ thực tiễn 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 cho thấy: Việc tổ chức quán triệt và học tập Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được Ban Chấp hành các CĐCS phối hợp cùng lãnh đạo cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt đầy đủ tinh thần nội dung Chỉ thị tới 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và 80% người lao động tại doanh nghiệp. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên của mỗi cơ quan, đơn vị, cá nhân, làm cho đội ngũ CNVCLĐ thành phố nhận thức sâu sắc những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao tinh thần trong thực thi công vụ. Xây dựng đội ngũ CNVCLĐ, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt đủ năng lực, phẩm chất, xây dựng hình ảnh người cán bộ, công chức, viên chức giản dị, khiêm tốn, tận tụy và trung thực.

Vào các buổi sinh hoạt định kỳ, các CĐCS phối hợp với chi bộ, lãnh đạo đơn vị tổ chức cho đoàn viên công đoàn học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tập trung vào tính trung thực và trách nhiệm với công việc, với mọi người xung quanh qua nhiều hình thức như: xem phim tư liệu, đọc thơ, tổ chức hội thi thuyết trình xoay quanh các câu chuyện kể về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng với những tấm gương đạo đức tỏa sáng soi đường cho các thế hệ đời sau tiếp bước học tập và làm theo. Các CĐCS đã chủ động xây dựng kế hoạch và đề ra các giải pháp nâng cao hiệu quả “học tập” và “làm theo” tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chú ý đến tính liên tục, kế thừa các giải pháp đã xây dựng và thực hiện từ trước đến nay. Ban Chấp hành các công đoàn cơ sở đã chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng, phối hợp lãnh đạo đơn vị lựa chọn các vấn đề còn tồn tại, hạn chế liên quan đến nội dung của chuyên đề để tập trung giải quyết dứt điểm; chú trọng đến những bức xúc của CNLĐ, gắn với thực hiện Kết luận 79-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” và Nghị quyết 33-NQ/TW về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước”.

Trong triển khai thực hiện Chỉ thị 05, hàng năm, LĐLĐ thành phố và các CĐCS trực thuộc đều tiến hành sơ kết nhằm đánh giá thực chất việc triển khai cuộc vận động để rút ra những hạn chế cần tập trung khác phục. Đồng thời, chia sẻ kinh nghiệm, những cách làm sáng tạo, tuyên dương những tập thể và cá nhân điển hình, từ đó tiếp tục đưa những giá trị của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh lan tỏa sâu rộng hơn trong lực lượng CNVCLĐ toàn thành phố.

Trong giai đoạn hiện nay, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm cần thiết và tất yếu đối với mỗi tổ chức Đảng, mỗi cơ quan, đơn vị, CĐCS; mỗi cán bộ, đảng viên, CNVCLĐ. Từ thực tiễn qua 5 năm triển khai thực hiện, để tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong thời gian tới đạt kết quả tốt, góp phần xây dựng đội ngũ CNVCLĐ thành phố vươn lên đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ CNH-HĐH là những trăn trở của những người làm công tác công đoàn chúng tôi với những khó khăn thách thức trong thời gian sắp tới,có thể rút ra những bài học kinh nghiệm cần được quan tâm trong thời gian tới như sau:

Một là, tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt sâu rộng về nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết TW4-NQ/TW về Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Thông qua các hình thức phong phú để cán bộ, đảng viên và CNVCLĐ thấy được ý nghĩa và tầm quan trọng của việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành một nội dung quan trọng trong chương trình hành động

Hai là, tiếp tục chỉ đạo đưa việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành nội dung sinh hoạt thường xuyên, quan trọng của các CĐCS trực thuộc… tạo sự chuyển biến rõ nét trong thực hiện cải cách hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tinh thần hăng say lao động, sản xuất của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, CNVCLĐ.

Ba là, vận dụng linh hoạt, sáng tạo các hình thức, phương pháp trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, giáo dục về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, CNVCLĐ; lồng ghép có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với các phong trào thi đua và các cuộc vận động khác trong xây dựng cơ quan, đơn vị, CĐCS.

Bốn là, coi trọng vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng đơn vị, Chủ tịch CĐCS trong việc học tập và làm theo Bác. Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá, bình xét, thi đua, khen thưởng hằng năm đối với các CĐCS, cán bộ, đảng viên và CNVCLĐ.

Năm là, Chú trọng việc biểu dương, khen thưởng, nhất là việc phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến trong CNVCLĐ. Hằng năm, tổ chức sơ kết, tuyên dương khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, vừa ghi nhận kết quả thực hiện vừa có tác dụng lan tỏa trong đội ngũ CNVCLĐ.

Bài và ảnh: Thanh Thủy


Bài viết liên quan