bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

LĐLĐ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu hướng dẫn tuyên truyền Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Với mục đích tuyên truyền sâu rộng, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng, chính trị và hành động trong các cấp công đoàn, sự đồng thuận trong đoàn viên, CNVCLĐ để tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đạt kết quả cao; bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân. Liên đoàn Lao động tỉnh đã hướng dẫn các cấp công đoàn tổ chức tuyên truyền bằng các hình thức thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở; sinh hoạt công đoàn…

LĐLĐ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu hướng dẫn tuyên truyền Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Ảnh sưu tầm

Ngày 03/3/2021, Liên đoàn Lao động tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ban hành hướng dẫn số 32/HD-LĐLĐ về tuyên truyền Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và cổng thông tin điện tử, trang mạng xã hội các cấp công đoàn, Website LĐLĐ tỉnh, panô, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu… Bên cạnh đó, LĐLĐ tỉnh cũng chỉ đạo các cấp công đoàn căn cứ vào điều kiện thực tế để tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Nội dung tuyên truyền được tập trung thực hiện qua ba mốc thời gian cụ thể sau:

Đợt 1: Từ tháng 01/2021, cao điểm tháng 4/2021
Tuyên truyền, nêu bật mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; những thành tựu của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp qua các thời kỳ; những thành tựu trên mọi lĩnh vực đời sống đã vượt qua những khó khăn, thách thức, nhất là từ dịch bệnh Covid -19 của năm 2020. Tập trung tuyên truyền Hiến pháp năm 2013, Chỉ thị 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 14/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ, các quy định của pháp luật, kế hoạch, hướng dẫn về bầu cử; tiêu chuẩn về đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; quy định về giới thiệu người ứng cử, tự ứng cử; quyền lợi và nghĩa vụ của cử tri… Tuyên truyền về việc tổ chức, diễn biến, kết quả các lần hội nghị hiệp thương ở các cấp; tuyên truyền danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp, đại biểu Quốc hội của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu do cơ quan có thẩm quyền cung cấp. Tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước và các hoạt động chào mừng; tuyên truyền đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc phá hoại cuộc bầu cử, lợi dụng bầu cử để kích động, gây rối, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chống phá Đảng và Nhà nước.
Đợt 2: Từ tháng 4/2021 đến ngày bầu cử 23/5/2021
Tiếp tục tuyên truyền về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, quyền và nghĩa vụ của người ứng cử, quyền lợi và nghĩa vụ của cử tri, các quy định về bầu cử và thể thức bầu cử; diễn biến cuộc bầu cử, không khí phấn khởi, tin tưởng của đoàn viên, CNVCLĐ hướng về Ngày bầu cử. Tập trung tuyên truyền đậm nét về không khí của đoàn viên, CNVCLĐ của các cấp công đoàn tham gia bầu cử trong ngày 23/5/2021; tuyên truyền phản ánh kịp thời diễn biến, tiến độ bầu cử ở các địa phương trong toàn tỉnh và cả nước; tình hình dư luận trong nước và quốc tế về Cuộc bầu cử.
Đợt 3: Sau ngày bầu cử 23/5/2021
Tập trung tuyên truyền kết quả bầu cử và các hoạt động chào mừng thành công cuộc bầu cử trên cả nước và của tỉnh. Tuyên truyền về sự tham gia tích cực, chủ động của đoàn viên, CNVCLĐ đối với cuộc bầu cử.
MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN
1. Nhiệt liệt chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026!
2. Ngày 23-5-2021, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026!
3. Cử tri cả nước tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026!
4. Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân!
5. Bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là ngày hội của toàn dân!
6. Sáng suốt lựa chọn những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân bầu vào Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026!
7. Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là trực tiếp góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân!
8. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026!
9. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!
10. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!
11. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

Ngọc Lan


Bài viết liên quan