bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Chào mừng đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 − 2028

Trải qua 76 năm đấu tranh từ 1930 đến 2006, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, phong trào công nhân, viên chức, lao động và tổ chức công đoàn Bà Rịa- Vũng Tàu luôn khẳng định là vai trò nòng cốt, đi đầu trong khối đại đoàn kết toàn dân, có những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, cũng như trong sự nghiệp đổi mới phát triển đất nước do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo.

Click vào đây để xem chi tiết: Lịch sử công đoàn 1930 – 2006