bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Trải qua 76 năm đấu tranh từ 1930 đến 2006, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, phong trào công nhân, viên chức, lao động và tổ chức công đoàn Bà Rịa- Vũng Tàu luôn khẳng định là vai trò nòng cốt, đi đầu trong khối đại đoàn kết toàn dân, có những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, cũng như trong sự nghiệp đổi mới phát triển đất nước do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo.

Click vào đây để xem chi tiết: Lịch sử công đoàn 1930 – 2006