bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Liên đoàn Lao động tỉnh: Thực hiện Chỉ thị 06-CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới

Nhằm nâng cao nhận thức của đoàn viên, CNVCLĐ về vai trò, vị trí, trách nhiệm của cá nhân, gia đình trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác gia đình, hôn nhân gia đình, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình nhằm xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động của các cấp công đoàn, CNVCLĐ đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới.

Thực hiện Kế hoạch số 185/KH-TLĐ ngày 30/3/2022 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về “Thực hiện Chỉ thị 06-CT/TW, ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới; Quyết định số 1071/QĐ-UBND ngày 30/3/2022 của UBND Tỉnh về “Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới” và các Chương trình, Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030 trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động”, Liên đoàn Lao động tỉnh đã ban hành kế hoạch và chỉ đạo các cấp công đoàn thực hiện Chỉ thị 06-CT/TW, ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới.

Theo đó, các cấp công đoàn phấn đấu thực hiện 04 chỉ tiêu: Tứ nhất, đến năm 2025 đạt trên 90% và đến năm 2030 đạt 100% cán bộ chủ chốt công đoàn các cấp và cán bộ nữ công công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở được tập huấn, nâng cao kiến thức và kỹ năng tuyên truyền về công tác gia đình, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình và nâng cao năng lực phòng chống bạo lực gia đình. Thứ hai, đến năm 2025 đạt trên 97% và đến năm 2030 đạt trên 97% gia đình đoàn viên, CNVCLĐ được tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật và kiến thức cơ bản về giáo dục đạo đức, lối sống, tình yêu thương, truyền thống dân tộc và các giá trị văn hóa tốt đẹp bài trừ các hủ tụ, tệ nạn xã hội; thực hiện bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình; bảo vệ và phòng ngừa xâm hại trẻ em; phụng dưỡng và phát huy vai trò của người cao tuổi trong gia đình. Thứ ba, đến năm 2025 đạt trên 80% và đến năm 2030 đạt trên 95% công nhân lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất được tham gia sinh hoạt chuyên đề về giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình và cuối cùng đến năm 2025 đạt trên 95% và đến năm 2030 trên 100% đoàn viên công đoàn trước khi kết hôn được các cấp công đoàn hỗ trợ trong hoạt động tư vấn về hôn nhân gia đình, kiến thức, kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc.

Để thực hiện mục tiêu đó, các cấp công đoàn cần quán triệt, chỉ đạo triển khai và nâng cao hiệu quả thực hiện công tác gia đình; phát huy vai trò của đoàn viên, CNVCLĐ trong việc xây dựng gia đình, những kiến thức, kỹ năng về công tác gia đình, về giá trị gia đình, xây dựng gia đình “ấm no, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh”;   Xây dựng nội dung và tổ chức cho đoàn viên CNVCLĐ tham gia sinh hoạt chuyên đề về gia đình, tập trung vào giáo dục chính sách, pháp luật về hôn nhân và gia đình, các chuẩn mực, giá trị văn hóa gia đình, cùng vun đắp gia đình, gắn kết đại gia đình, nhất là gia đình nhiều thế hệ cùng chung sống để góp phần xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc và văn minh; Xây dựng các mô hình hỗ trợ gia đình đoàn viên, CNVCLĐ xây dựng gia đình hạnh phúc, không có đoàn viên là người gây bạo lực gia đình; mô hình chăm lo, hỗ trợ lao động nữ đơn thân nuôi con nhỏ; mô hình kết nối yêu thương giúp cho đoàn viên, CNVCLĐ tại các khu công nghiệp, các doanh nghiệp có cơ hội để tìm hiểu xây dựng gia đình. Quan tâm tạo điều kiện cho đoàn viên, CNVCLĐ vay vốn từ các nguồn quỹ Quốc gia giải quyết việc làm, Quỹ trợ vốn cho công nhân lao động nghèo tạo việc làm để phát triển kinh tế gia đình; thực hiện có hiệu quả chương trình “Mái ấm công đoàn” hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà ở cho đoàn viên, CNVCLĐ công đoàn khó khăn về nhà ở; hỗ trợ kịp thời những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo… Thường xuyên củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Nữ công quần chúng, đặc biệt Ban Nữ công quần chúng tại công đoàn cơ sở trong các khu công nghiệp; Nâng cao vai trò của công đoàn cơ sở, nhất là vai trò của ban nữ công quần chúng trong tham mưu xây dựng các chính sách cho đoàn viên, CNVCLĐ khi kết hôn gắn với truyền thông tư vấn giáo dục đạo đức, lối sống gia đình trẻ hiện nay, góp phần xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc và văn minh.


Bài viết liên quan