bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Liên đoàn Lao động huyện Đất Đỏ giám sát việc chấp hành pháp luật lao động tại các doanh nghiệp

Thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị về Ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội. Liên đoàn Lao động huyện đã xây dựng Kế hoạch về việc giám sát tại Công ty TNHH Việt Kim và Công ty TNHH Quản lý tài sản B&H.

Nhằm phát huy chức năng công đoàn đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ giữa người sử dụng lao động và người lao động.

Ngày 24/8/2023, Đoàn giám sát liên ngành theo Quyết định số 05/QĐ-LĐLĐ ngày 02/8/2023 của Liên đoàn Lao động huyện đã giám sát trực tiếp tại Công ty TNHH Việt Kim và Công ty TNHH Quản lý tài sản B&H:

Về các nội dung:

* Việc thực hiện 1 số qui định của Bộ Luật Lao động năm 2019:

– Giao kết và thực hiện hợp đồng lao động (Điều 21); – Xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động (Điều 93);

– Nội quy lao động (Điều 118);

– Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (Điều 168);

* Việc thực hiện Nghị định 191/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ.

Việc thực hiện qui định của Luật Công đoàn năm 2012 như:

  1. Phối hợp với Công đoàn thực hiện chức năng, quyền, nghĩa vụ của các bên theo quy định của pháp luật.
  2. Tạo điều kiện cho người lao động thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn.
  3. Phối hợp với công đoàn cùng cấp xây dựng, ban hành và thực hiện quy chế phối hợp hoạt động.
  4. Thừa nhận và tạo điều kiện để công đoàn cơ sở thực hiện quyền, trách nhiệm theo quy định của pháp luật.
  5. Trao đổi, cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin liên quan đến tổ chức, hoạt động của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp theo quy định của pháp luật khi Công đoàn đề nghị.
  6. Phối hợp với Công đoàn tổ chức đối thoại, thương lượng, ký kết, thực hiện thoả ước lao động tập thể và quy chế dân chủ cơ sở.
  7. Lấy ý kiến của công đoàn cùng cấp trước khi quyết định những vấn đề liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người lao động.

* Kết quả giám sát như sau:

– Tại Công ty TNHH Việt Kim: Đề nghị Công ty thực hiện việc trích nộp Bảo hiểm xã hội đầy đủ, kịp thời và đúng thời gian quy định cho người lao động. Hiện nay, Công ty chưa thực hiện việc trích nộp Bảo hiểm xã hội cho người lao động từ tháng 5/2032 đến tháng 8/2023

– Tại Công ty TNHH Quản lý tài sản B&H: Đề nghị Công ty rà soát lại số lao động đã ký hợp đồng lao động trên 30 ngày để thực hiện việc ký hợp đồng lao động chính thức và tham gia việc trích nộp BHXH đúng quy định. Đồng thời, thực hiện việc trích nộp Bảo hiểm xã hội kịp thời và đúng thời gian quy định.

Việc trích, lập và sử dụng quỹ khen thưởng, phúc lợi tại doanh nghiệp.

Chia sẽ khó khăn với tình hình tại Doanh nghiệp do giảm đơn hàng, giảm lao động; Đoàn đã tiếp thu các kiến nghị của hai Doanh nghiệp; hỗ trợ hướng dẫn doanh nghiệp triển khai đúng, đủ các quy định pháp luật lao động, chế độ, phúc lợi cho người lao động nhất là lao động nghỉ chờ việc.

Lê Quan


Bài viết liên quan