bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Liên đoàn Lao động huyện Đất Đỏ kiện toàn, củng cố công đoàn cơ sở năm 2024

Thực hiện Chương trình công tác năm 2024, với mục đích giúp Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở khắc phục những hạn chế, tồn tại và phát huy hơn nữa những ưu điểm trong công tác xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh; giải thể những CĐCS ngưng hoạt động, không đảm bảo nhân sự; từ đó, nâng cao năng lực và hiệu quả công tác hoạt động của Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở, tích cực góp phần vào việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong đơn vị, doanh nghiệp.

Ngày 27/3/2024, thường trực Liên đoàn Lao động huyện tổ chức làm việc tại 04 Công đoàn cơ sở gồm: Công đoàn cơ sở Công ty TNHH du lịch An Minh; Công đoàn cơ sở Công ty CP SXTMDV Thuận Huệ; Công đoàn cơ sở Phòng Kinh tế và Hạ Tầng; Công đoàn cơ sở Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.

ảnh 1: LĐLĐ huyện Đất Đỏ làm việc với quản lý Công ty TNHH du lịch An Minh

Tại các nơi làm việc, thường trực Liên đoàn Lao động huyện nghe báo cáo về tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh, tình hình thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, doanh nghiệp; về lao động, việc làm, thu nhập và chế độ chính sách đối với công nhân, viên chức, lao động. Tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác công đoàn, thuận lợi, khó khăn. Qua đó hướng dẫn nghiệp vụ công tác Công đoàn cơ sở, giúp Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở thực hiện tốt giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động. Đảm bảo thực hiện đúng vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn tại đơn vị, doanh nghiệp và phấn đấu đạt danh hiệu Công đoàn cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2024.

ảnh 2: LĐLĐ huyện Đất Đỏ làm việc với Công đoàn cơ sở Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai

Cán bộ công đoàn tăng cường đi cơ sở, nắm cơ sở, hỗ trợ cơ sở và lắng nghe cơ sở” là ưu tiên trong việc lãnh đạo hoạt động phong trào công nhân, viên chức, người lao động của Liên đoàn lao động huyện Đất Đỏ.

Lê Quan

 


Bài viết liên quan