bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Liên đoàn Lao động tỉnh BR-VT: Hưởng ứng, phát động phong trào thi đua thực hiện Chương trình hành động Quốc gia vì trẻ em năm 2023

Nhằm tăng cường sự đồng thuận và chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, thúc đẩy toàn xã hội thay đổi hành vi nhằm bảo đảm thực hiện quyền trẻ em, bảo vệ, chăm sóc trẻ em nói chung và phòng chống bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em, tai nạn thương tích, đuối nước trẻ em. Đẩy mạnh các hoạt động chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, góp phần bảo đảm lợi ích tốt nhất cho trẻ em và xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh cho trẻ em.

Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức tuyên truyền phòng, chống bạo hành và xâm hại tình dục trẻ em cho CNVCLĐ tại các doanh nghiệp

Ban chỉ đạo Bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em tỉnh BR-VT phát động phong trào thi đua thực hiện Kế hoạch triển khai Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em năm 2023 cho các tập thể, cá nhân có trong công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em và phòng chống bạo lực, xâm hại tình dục, tai nạn thương tích, đuối nước trẻ em. Với các nội dung thi đua: Tổ chức các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, người lao động và quần chúng nhân dân về bảo vệ, chăm sóc trẻ em; trang bị kiến thức, kỹ năng bảo vệ trẻ em, phòng chống xâm hại, tai nạn thương tích, đuối nước trẻ em. Tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các các chương trình, đề án bảo vệ, chăm sóc trẻ em như: Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021- 2030; Kế hoạch hành động về phòng, chống bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em giai đoạn 2020-2025; Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2021-2030; Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật giai đoạn 2021-2025; Đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng giai đoạn 2019-2025; Đề án Hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em tại cộng đồng giai đoạn 2019-2025; Thực hiện tiêu chí xã, phường, thị trấn phù hợp trẻ em. Triển khai thực hiện hiệu quả Tháng hành động vì trẻ em năm 2023, đảm bảo các quyền của trẻ em được thực hiện đầy đủ, kịp thời theo Công ước của Liên hiệp quốc và Luật trẻ em; chủ động phòng ngừa, loại bỏ các 3 nguy cơ gây tổn hại cho trẻ em; hỗ trợ phục hồi, hòa nhập cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em bị xâm hại và có cơ hội phát triển. Kiểm soát và kéo giảm số lượng trẻ em bị xâm hại, trẻ em bị tai nạn thương tích, tử vong do tai nạn thương tích đến mức thấp nhất. Tiếp tục xây dựng môi trường an toàn, thân thiện và ngăn ngừa các nguy cơ gây tổn thương cho mọi trẻ em; xây dựng và phát triển hệ thống bảo vệ trẻ em đồng bộ, giảm tối đa tình trạng trẻ em rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, tạo cơ hội tốt nhất để trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt phát triển, tái hòa nhập cộng đồng. Bảo đảm nguồn lực thực hiện quyền trẻ em và các mục tiêu, chỉ tiêu về trẻ em; Đôn đốc, kiểm tra, thanh tra việc giải quyết, xử lý các vấn đề, vụ việc xâm hại, tai nạn thương tích, đuối nước trẻ em phức tạp, được xã hội, cộng đồng quan tâm.

Kết thúc phong trào thi đua năm 2023, Thường trực Ban chỉ đạo bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em tỉnh (Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh) sẽ xem xét tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2023.

H.Hải


Bài viết liên quan