bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Liên đoàn Lao động tỉnh BR-VT: Hưởng ứng Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2022

Hưởng ứng Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm năm 2022 được diễn ra từ ngày 01 đến ngày 31/5/2022 với chủ đề “Tăng cường các biện pháp giảm thiểu rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19” nhằm nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về công tác ATVSLĐcho người lao động, người sử dụng lao động; phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, đặc biệt công tác phòng ngừa, thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch bệnh COVID-19 trong công nhân lao động hiện nay.

Người sử dụng lao động và người lao động cần thực hiện nghiêm các quy định về ATVSLĐ, nhất là công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 hiện nay

 

Theo đó, các cấp công đoàn tỉnh tập trung tuyên truyền phổ biến về chính sách, pháp luật và kiến thức về ATVSLĐ, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của người sử dụng lao động và người lao động trong việc thực hiện các quy định về ATVSLĐ, nhất là công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; Phát động phong trào thi đua về ATVSLĐ, phong trào quần chúng làm công tác ATVSLĐ; phong trào tự cải thiện điêu kiện lao động tại nơi làm việc, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19. Tiếp tục đây mạnh phong trào “Xanh – Sạch – Đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”; Đẩy mạnh việc phát triển về số lượng, đồng thời nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của mạng lưới an toàn vệ sinh viên ở các cơ sở sản xuất; tăng cường phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức các hoạt động tự kiểm tra, rà soát nội quy, quy trình ATVSLĐ trong các phân xưởng, tổ, đội theo quy định; Tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát ATVSLĐ, tập trung vào một số ngành, nghề, lĩnh vực có nhiều nguy cơ TNLĐ, BNN như xây dựng, điện, khai khoáng, hóa chất, cơ khí, làm việc trong không gian hạn chế… đánh giá nguy cơ rủi ro mất ATVSLĐ và phương án phòng chống dịch COVID-19 tại nơi làm việc; công tác huấn luyện về ATVSLĐ; công tác khám sức khỏe định kỳ cho người lao động, nhất là người lao động măc COVID-19;  hướng dẫn, huấn luyện kỹ năng làm việc an toàn cho người lao động; kỹ năng phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, kỹ năng phương pháp hoạt động của đội ngũ an toàn vệ sinh viên; quan tâm chăm lo bảo đảm bữa ăn giữa ca của người lao động, tăng cường sức khỏe mùa dịch thông qua việc thương lượng Thỏa ước lao động tập thể có nội dung về chất lượng bữa ăn ca và an toàn vệ sinh lao động nhằm bảo vệ sức khỏe lâu dài cho người lao động. Xây dựng và thực hiện quy chế, nội quy, quy trình, biện pháp làm việc bảo đảm ATVSLĐ, phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động; Đồng thời, tổ chức thăm hỏi, động viên các nạn nhân và gia đình nạn nhân bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Tháng hành động về ATVSLĐ là đợt cao điểm nhằm nâng cao ý thức, nhận thức của người sử dụng lao động, người lao động và các cấp, các ngành về thực hiện công tác ATVSLĐ và phòng chống COVID-19; Thúc đẩy công tác phối hợp giữa công đoàn các cấp với chính quyền, ngành chức năng và người sử dụng lao động trong việc triển khai các chương trình, hành động cụ thể nhằm phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; cải thiện điều kiện lao động; phát động thi đua, đẩy mạnh phong trào quần chúng làm công tác ATVSLĐ, góp phần xây dựng văn hóa an toàn tại nơi làm việc, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ tại nơi làm việc, góp phần khẳng định vai trò, vị thế của tổ chức công đoàn góp phần thực hiện tốt Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”

N.B


Bài viết liên quan