bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh: Phối hợp tổ chức các hoạt động trong nữ cán bộ, công chức, viên chức và công nhân lao động giai đoạn 2023 – 2027

Nhằm tăng cường sự phối hợp giữa Liên đoàn Lao động tỉnh với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh trong thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nư­ớc về chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và chính đáng cho phụ nữ là cán bộ, công chức, viên chức, công nhân lao động; phát huy mạnh mẽ vai trò, vị trí, sự tham gia của nữ cán bộ, công chức, viên chức và công nhân lao động trong các hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ và hoạt động công đoàn các cấp.

Nữ CNVCLĐ tham gia các hoạt động về nguồn, giáo dục chính trị tư tưởng

Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh ký kết chương trình phối hợp số 152/CTPH – LĐLĐ – HLHPN ngày 03/01/2023 về tổ chức các hoạt động trong nữ cán bộ, công chức, viên chức và công nhân lao động giai đoạn 2023 – 2027, tập trung vào 7 nội dung cụ thể như sau: Phối hợp tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lần thứ VII, Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII; Đại hội công đoàn các cấp, Đại hội công đoàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lần thứ VII và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, Nghị quyết và Điều lệ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật của Nhà nước, Luật Công đoàn, Bộ Luật Lao động, Luật Bình đẳng giới, Chiến lược Quốc gia về Bình đẳng giới giai đoạn 2021 – 2030, Luật phòng chống bạo lực gia đình, tuyên truyền nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, bảo đảm thực hiện bình đẳng giới, xây dựng và vun đắp giá trị gia đình Việt Nam, phòng chống bạo lực gia đình, hướng dẫn bảo vệ, chăm lo phụ nữ, trẻ em. Phối hợp nắm bắt tư tưởng và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nữ công nhân, viên chức, người lao động. Phối hợp tham gia xây dựng, bổ sung, sửa đổi các chính sách, pháp luật liên quan đến lao động nữ, công tác cán bộ nữ, bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ; đề xuất các chính sách liên quan đến nữ công nhân lao động, đặc biệt là vấn đề nhà trẻ mẫu giáo cho con công nhân lao động nhập cư tại các khu công nghiệp, khu chế xuất; hỗ trợ lao động nữ di cư có con dưới 36 tháng tuổi gửi trẻ; quyền lợi bảo hiểm xã hội, y tế cho lao động nữ, chăm sóc sức khỏe sinh sản cho nữ cán bộ, công chức, viên chức và công nhân lao động các khu công nghiệp, khu chế xuất. Phối hợp trong công tác bảo vệ quyền lợi của lao động nữ  bị xâm hại, quấy rối tình dục ở nơi làm việc. Phối hợp giới thiệu và phát huy vai trò nữ cán bộ Công đoàn tham gia Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp và cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ tham gia Ban Chấp hành Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 – 2028. Tổ chức và tham gia các hội thảo, hội nghị, tọa đàm, tập huấn về các nội dung liên quan đến công tác Hội và công tác nữ công; thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ người dân tộc thiểu số, tôn giáo. Theo dõi và thúc đẩy vai trò nòng cốt của đội ngũ nữ cán bộ, công chức, viên chức, công nhân lao động trong các hoạt động Hội. Phát huy vai trò của đội ngũ nữ lãnh đạo, quản lý các cấp. Phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên dương, gặp mặt nữ cán bộ công chức, viên chức, nữ công nhân, người lao động, gia đình nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tiêu biểu (đặc biệt là công nhân lao động, các doanh nghiệp do nữ làm chủ); tổ chức hoạt động tôn vinh áo dài Việt Nam hoặc các hoạt động dân vũ, thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ trong nữ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là nữ công nhân lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất. Phối hợp thực hiện các hoạt động kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của Bộ Luật Lao động có liên quan đến lao động nữ; Phối hợp đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới” gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong nữ cán bộ, công chức, viên chức, công nhân lao động. Phối hợp giới thiệu đề xuất, lựa chọn tập thể, cá nhân nữ cán bộ, công chức, viên chức, công nhân lao động để đề nghị trao Giải thưởng Kovalevskaia, Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam, kỷ niệm chương Vì sự phát triển của Phụ nữ Việt Nam, kỷ niệm chương vì sự nghiệp tổ chức Công đoàn…

Đây là những nội dung được cụ thể hóa tại Chương trình phối hợp số 5346/CTPH-TLĐLĐVN-HLHPNVN ngày 07/11/2022 giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam về việc tổ chức các hoạt động trong nữ cán bộ, công chức, viên chức và công nhân lao động giai đoạn 2022 – 2027. Theo đó, các cấp công đoàn, các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế để xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức triển khai hiệu quả nội dung chương trình; lồng ghép hoạt động công tác nữ công, bình đẳng giới… Qua đó, góp phần tiếp tục thực hiện tôt Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 28/01/2008 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước”; Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới; Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới và Nghị quyết số 15/NQ-BCH ngày 08/9/2020 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam ban hành chiến lược phát triển Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035.

N.Bảo


Bài viết liên quan