bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Liên đoàn Lao động tỉnh: Phối hợp tuyên truyền về Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024 -2029

Thực hiện Công văn số 6951-CV/TU, ngày 09/10/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo, chỉ đạo về Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024 – 2029; công văn số 3884/MTTQ-BTT ngày 16/10/2023 của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về phối hợp tuyên truyền về Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024 -2029.

Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp, đẩy mạnh tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về vị trí, vai trò của lực lượng thanh niên Việt Nam trong giai đoạn mới gắn với Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương khoá X về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá” và Kết luận số 80-KL/TW, ngày 25/12/2013 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương; Kết luận số 01-KL/TW, ngày 15/8/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của thanh niên và công tác thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong giai đoạn hiện nay; tuyên truyền sâu rộng về Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp và toàn xã hội trong việc chăm lo, bồi dưỡng, giáo dục thế hệ trẻ, phát huy vai trò của thanh niên và các tổ chức của thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế – xã hội địa phương; Tăng cường công tác phối hợp với Đoàn TNCSHCM cùng cấp nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc định hướng dư luận xã hội về đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích của đoàn viên, thanh niên; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Phối hợp phát động, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước; tuyên truyền, vận động, tập hợp thanh niên vào tổ chức hội; xây dựng lực lượng thanh niên của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát triển toàn diện, văn minh, có trách nhiệm với cộng đồng và xã hội; khơi dậy và phát huy lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường, tương thân, tương ái, ý chí, khát vọng vươn lên, xây dựng quê hương, đất nước phồn vinh, hạnh phúc; quan tâm đào tạo nâng cao trình độ, kiến thức và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho thanh niên trong thời kỳ chuyển đổi số; kịp thời phát hiện, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong công tác hội và phong trào thanh niên tích cực tham gia khởi nghiệp, phát triển kinh tế, xã hội…

Tin:Hoàng Hải, ảnh: Thành Thơ


Bài viết liên quan