bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Liên đoàn Lao động tỉnh: Tổng kết phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn năm 2023

Ngày 3/1/2024, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn năm 2023, đề ra phương hướng, nhiệm vụ hoạt động năm 2024, ông Huỳnh Văn Danh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, UBMTTQ tỉnh và toàn thể cán bộ chuyên trách công đoàn tham dự.

Liên đoàn Lao động tỉnh hiện đang quản lý 145.644 đoàn viên/153.649 lao động trong 1.608 đơn vị đã có tổ chức Công đoàn, chiếm tỷ lệ 94,8%; trong đó, đoàn viên nữ là 81.498/84.830 CNVCLĐ nữ. Đời sống CNVCLĐ tương đối ổn định, thu nhập bình quân từ 6,3 triệu đến 8 triệu đồng/người/tháng; Thực hiện chủ đề năm 2023 “Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS” và nhiệm vụ tổ chức đại hội công đoàn các cấp, Đại hội VII Công đoàn tỉnh. Với sự nỗ lực của các cấp công đoàn trong tỉnh, đã có 14/15 chỉ tiêu hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu đề ra; tổ chức đại hội, hội nghị tại các cấp công đoàn đạt tỷ lệ 100%, tổ chức thành công Đại hội Công đoàn tỉnh nhiệm kỳ 2023 – 2028. Công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động và con CNVCLĐ được tập trung quan tâm. Việc phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức CĐCS vững mạnh; Công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong CNVCLĐ được đẩy mạnh, từ đó góp phần nâng cao vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn trong chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Đ/c Huỳnh Văn Danh, UVBTVTU, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Đ/c Lê Văn Hòa, UV.BCH.TLĐ, UV.BCH.TU, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh tặng cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho các tập thể

Thực hiện nhiệm vụ đột phá “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng truyền thông công đoàn chào mừng Đại hội VII Công đoàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu” và Nâng cao vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, cán bộ công đoàn trong bối cảnh Việt Nam tham gia Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP)”, các cấp công đoàn đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, cán bộ công đoàn. Với sự tích cực, chủ động của các cấp công đoàn, vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động, cán bộ công đoàn bước đầu đã có sự chuyển biến. Nhận thức và năng lực của đội ngũ cán bộ công đoàn trong việc đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động đã được nâng lên. Công đoàn đã chủ động đề xuất và được chính quyền, chuyên môn đồng cấp tạo điều kiện để thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ.

Ông Lê Văn Hòa, Tỉnh ủy viên, Ủy viên BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh cho biết, thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Tổng LĐLĐ Việt Nam, các cấp công đoàn đã chủ động xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch công tác năm 2023. Với sự nỗ lực của các cấp công đoàn trong tỉnh, đã có 14/15 chỉ tiêu hoàn thành đạt và vượt; hầu hết các nhiệm vụ, các nội dung công việc đều đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ theo kế hoạch đề ra. Đặc biệt, trong số đó, rất nhiều công việc trọng tâm được quan tâm thực hiện và đạt hiệu quả tích cực, tạo được uy tín của tổ chức Công đoàn đối với đoàn viên, người lao động. Công tác đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, đặc biệt là việc tham gia thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể, hoạt động tư vấn pháp luật được tập trung thực hiện, góp phần đảm bảo quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong các đơn vị, doanh nghiệp; Công tác truyền thông công đoàn được tăng cường đã tạo dựng và quảng bá mạnh mẽ hình ảnh của tổ chức Công đoàn trong đoàn viên, người lao động, qua đó góp phần khẳng định được vai trò, vị trí của tổ chức Công đoàn trong hệ thống chính trị địa phương; Các phong trào thi đua yêu nước được tổ chức rộng khắp đã thúc đẩy tinh thần hăng say lao động, sáng tạo trong CNVCLĐ, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội tỉnh nhà.

Phát biểu tại hội nghị, ông ông Huỳnh Văn Danh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đã đánh giá cao những nỗ lực hoạt động của các cấp công đoàn trong năm qua, và năm 2024 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội VII Công đoàn tỉnh, Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. Đây cũng là năm kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (1929 – 2024), năm thứ ba triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”, năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội VII Đảng bộ tỉnh và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, các cấp công đoàn trong tỉnh cần tập trung triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội VII Công đoàn tỉnh, Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn và các Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đến các cấp công đoàn, đoàn viên, người lao động; Chủ động nắm bắt tình hình đời sống, việc làm, thu nhập, tâm tư, nguyện vọng và kịp thời tổ chức hoạt động chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Tham gia đóng góp ý kiến xây dựng, tích cực triển khai và giám sát việc thực hiện các chính sách, pháp luật liên quan đến đoàn viên, người lao động và tổ chức Công đoàn; tập trung đối thoại, thương lượng, nâng cao số lượng, chất lượng các bản thỏa ước lao động tập thể, mang lại lợi ích cho đoàn viên, người lao động, trọng tâm là tiền lương, thu nhập, cải thiện điều kiện làm việc; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, nhận thức pháp luật cho đoàn viên, người lao động; Vận động đoàn viên, người lao động tích cực tham gia các phong trào thi đua, phát huy sáng kiến, cải tiến kĩ thuật, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả công tác; Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, phấu đấu hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu được giao. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, thuyết phục để người lao động nâng cao nhận thức, tự nguyện tham gia và thành lập tổ chức công đoàn ở cơ sở. Quan tâm theo dõi, nắm tình hình việc thành lập các tổ chức đại diện của người lao động trên địa bàn tỉnh, kịp thời đề xuất, phối hợp với các cấp ủy đảng, chính quyền triển khai các giải pháp quản lý, định hướng hoạt động theo đúng quy định… góp phần nâng cao vai trò vị trí của tổ chức công  đoàn trong chăm lo, bản vệ quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng đoàn viên, người lao động, xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh, đáp ứng nhu cầu hội nhập sâu rộng hiện nay.


Bài viết liên quan